Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinně zveřejňované informace

 

 Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění s přihlédnutím k ust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Jednotlivé body osnovy obsahují základní informace.
 • 1. Název

            Obec Haluzice

         • 2. Důvod a způsob založení

 • Obec Haluzice vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Obec Haluzice je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek.
         3. Organizační struktura

       Organizace, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoliv pravidelně      navázány na rozpočet povinného subjektu.

      •Vnitřní organizační struktura:

      Zastupitelstvo obce:  7 členů

                    Marecký František-starosta obce

                    MUDr. Adam Švehlák-místostarosta obce

                   Strnková Zdenka

                   Mana František

                   Ing. Bc. Ivana Slámečková

                   Marie Vaculíková

                   Radek Hlavica

       . Kontrolní výbor:

        - předseda: Radek Hlavica

        - člen: František Mana

         - člen: Stanislav Drga

         Finanční výbor:

        - předseda: Ing.Bc. Ivana Slámečková

        - člen: Zdenka Strnková

        - člen: Marie Vaculíková

 

4. Kontaktní spojení:

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  • oficiální
   Obecní úřad
   Haluzice 19
   763 24 Vlachovice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  • oficiální
   Obecní úřad
   Haluzice 19
   763 24 Vlachovice
 • 4.3 Úřední hodiny
  • Pondělí: 17:00 - 19:00
 • 4.4 Telefonní čísla
  •  
  • mobilní: 737 665 519 starosta
  • mobilní: 737 643 577 místostarosta
 • 4.5 Čísla faxu : obec nemá fax
 • 4.6 Adresa internetové stránky
 • 4.7 Adresa e-podatelny
 • 4.8 Další elektronické adresy
  • Datová schránka: r4bbtdc

5. Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu: KB Luhačovice 16728661/ 0100
 • Číslo účtu: ČNB 94-4815661/0710
 • Platby v hotovosti lze uhradit v době úředních hodin na obecním úřadě       

6. IČO

 • 00837288  

  7. DIČ

               Nejsme plátci DPH

  8.Dokumenty:

8.1.Seznamy hlavních dokumentů:

•Odkaz na úřední desku

• Územní plán obce Haluzice

• Místní program obnovy venkova na období let 2015-2019

Program obnovy venkova.pdf

♦Místní program obnovy venkova na období let 2015-2019

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA 2015-2019.docx

8.2.Rozpočet obce:

ROZPOČET OBCE NA ROK 2016.xls

Rozpočtové provizorium na rok 2017.pdf

Rozpočet na rok_2017.pdf

Rozpočtové provizorium obce Haluzice roku 2019.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                     odkaz: Rozpočty, audity, závěrečný účet

 9.Žádosti o informace:

Písemné žádosti o informace lze zaslat na adresu obecního úřadu(viz bod č.4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu doručená na elektronickou podatelnu obce(viz bod 4.7) nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)     

10. Příjem žádostí a dalších podání: 

 Ústní žádosti a stížnosti lze podat na obecním úřadě v době úředních hodin. Písemné žádosti a stížnosti lze zaslat na adresu obecního úřadu, elektronicky, nebo datovou schránkou obce.(viz bod 4.1.,4.7., 4.8.,)

 11.Opravné prostředky:

Způsob odvolání a jeho obsah:

 

 • písemné odvolání se podává na adresu obecního úřadu
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele

 O odvolání rozhoduje:

  •obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce

•krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

 O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 Opravné prostředky a kdo o odvolání rozhodne 

 

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb.
 • Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní zastupitelstvo, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce.
 • V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

12.Formuláře: obec nemá formuláře

13. Popisy postupů- návody na řešení životních situací:

portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 14.Předpisy:

 14.1.Jednotlivé zákony ČR je možno najít na Portálu veřejné správy nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
   
 • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
   
 • zákon č. 495/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
   
 • zákon č. 496/2004 Sb., Prováděcí zákon o elektronických podatelnách, v platném znění
   
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
   
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu

14.2Vydané právní předpisy:

 •Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o místním poplatku ze psů.pdf

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o zákazu používání pyrotechniky.pdf

 Obecně závazná vyhláška - obec Haluzice.pdf

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 
Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 

16.Licenční smlovy   

  16.1  Licenční smlova.pdf 

   16.2. Výhradní licence:Obec Haluzice neposkytla žádnou výhradní licenci

 17.Výroční zpráva podle zákona č.106/1999Sb.,

•Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb., za rok 2014

Výroční zpráva dle zákona 106/1999 Sb.,za rok 2015.pdf

 •Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb.,za rok 2016.pdf

 °Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb., za rok 2017.pdf

 18. Informace o zpracování osobních údajů

 

Obecní úřad Haluzice zpracovává osobní údaje, které mu ukládá zvláštní zákon nebo má k jejich zpracování povolení Úřadu na ochranu osobních údajů, na těchto úsecích:

 

Evidence obyvatel

 • Účel zpracování: evidence obyvatel
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: osoby ohlašující pobyt na území obce Haluzice
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Haluzice,  Ministerstvo vnitra ČR
 • Doba uchování: 5 až 50 let (dle druhu dokumentu)

 

Personální a mzdová agenda

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání, členové zastupitelstva, , členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Haluzice, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, inspektorát práce, úřad práce
 • Doba uchování: 3 až 30 let po uzavření spisu (dle druhu dokumentu), mzdové listy uchovává Obecní úřad Haluzice vzhledem k jejich potřebě pro účely důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění po dobu 45 let

 

Evidence nájemníků bytových a nájemců nebytových prostor

 • Účel zpracování: evidence poplatků za užívání
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: nájemníci bytových a nebytových prostor v majetku obce
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Haluzice
 • Doba uchování: 10 let

 

Volební seznamy

 • Účel zpracování: stálý seznam voličů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: občané obce Haluzice starší 18 let
 • Kategorie příjemců údajů Obecní úřad  Haluzice
 • Doba uchování: stále - seznam je průběžně aktualizován

 

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb – vydávání voličských průkazů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Haluzice
 • Doba uchování: 5 let

 

Volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: členové volebních komisí
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Haluzice 
 • Doba uchování: 5 let

 

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • Účel zpracování: poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o informaci
 • Kategorie příjemců údajů: Obecní úřad Haluzice
 • Doba uchování: 5 let


 

19. Profil zadavatele:

https://obechaluzice.profilzadavatele.cz/

20. Smlouvy:

Smlouva O následné činnosti v oblasti HSSL ORP Valašské Klobouky.pdf

 20. Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů - obec.docx