Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádosti o informace dle zákona č.106/1999Sb.,o svobodném přístupu k informacím

26. 8. 2016

Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty:
Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3,
písm. a) - 7 dnů
Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu
(§ 14 odst.3,písm.b)-3dny
Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst.
5) - 10 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či
nevydal rozhodnutí o nevyhovění ( § 15 odst. 4) - 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny:
Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup
(§ 5 odst. 2)
Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5
odst. 3)
Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999Sb.,


Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Kdo může o informaci požádat
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
o informaci žádá

Kdo informaci poskytne
- kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy informaci neposkytne
- je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
- jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby
(národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických
stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech
atd.)
- pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
- jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
- pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho,
kdo je o informaci požádán

Jak se o informaci žádá
- ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným
pomocí telekomunikačního zařízení
- písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo
není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat
- musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a
kdo ji činí
- neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu
- je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li
upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
- pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí
žadateli do tří dnů
- pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci
nejpozději do  do 15 dnů

Co když orgán žádosti nevyhoví
- pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro
vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
- jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani
nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci
odepřel
- proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději
do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá
- odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
nebo takové rozhodnutí měl vydal

Kdo o odvolání rozhodne
- o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu,
který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech
samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rozhoduje zastupitelstvo obce)- ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od
předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
- proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat
návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

 

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Písemně
 • Osobně
 • e-mailem
 • elektronickým podáním
 • Telefonicky

 Opravné prostředky

 

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • písemné odvolání se podává na adresu obecního úřadu
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele


O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti


O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.Opravné prostředky a kdo o odvolání rozhodne 

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb.
 • Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce.
 • V ostatních případech rozhoduje o odvolání ten, kdo stojí v čele povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a je oprávněn za něj jednat.
 • Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

 SAZBY ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

SAZBY ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ.doc