Jdi na obsah Jdi na menu
 


Místní knihovna

 

 

Místní knihovna

 
 
 

Knihovna

email : 
stránky:    http://www.haluzice.knihovna.info/


 MÍSTNÍ KNIHOVNA Haluzice umožňuje přístup na internet svým uživatelům, dětem i dospělým zdarma. Uživatelům mladším 15 let je poskytován přístup na internet na základě souhlasu rodičů.

1. Uživateli je umožněn přístup na internet 30 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit o dalších 30 minut.

2. Přístup na internet je možné předem rezervovat (osobně či telefonicky). Rezervování internetu je vázáno na termín (datum, čas) a nedodržením času o 5 minut rezervace pozbývá platnost a je možno uspokojit dalšího žadatele.

3. Tisk z Internetu stojí za stránku A4 0,50 Kč a k nahrávání na disketu si musí návštěvník koupit novou čistou disketu v knihovně od našeho pracovníka z důvodů možnosti zavirování nebo poškození PC vadnou disketou.

4. Internet je v knihovně jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelů a především jejich studijním účelům. Uživatel musí přitom respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy.

5. Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na pevný disk a spouštět programy stažené z internetu. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače.

6. Veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým databázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.

7. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit WWW stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.

8. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.

9. V případě potřeby mohou uživatelé požádat pracovníka knihovny o pomoc a konzultaci.

10. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů, zachovávat základní etické normy a dbát pokynů knihovníka.

11. Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým podpisem.

Veřejný internet je k dispozici uživatelům v provozní době knihovny : čtvrtek od 16.00 - 18.00 hodin a po dobu úředních hodin obecního úřadu.


Výpůjční řád místní knihovny

1. Uživatelům se půjčují knihy z knihovního fondu obce zdarma.

2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty :
jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

3. Před převzetím výpůjčky si má uživatel knihu prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

4. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.

5. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje.

6. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih zpravidla jeden měsíc.

7. Výpůjční lhůta může být po domluvě s knihovníkem prodloužena požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

8. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

9. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

10. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

11. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu, kdy má dokument vypůjčen a dokud má knihovna o výpůjčce záznam .

12. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

13. Uživatelé jsou povinni chovat se v knihovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníka knihovny.

14. Do prostorů knihovny se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny.

15. Práce s počítačovou technikou při vyhledávání na internetu se řídí danými podmínkami pro přístup na internet v místní knihovně.

provozní doba knihovny : pondělí od 16.00 - 18.00 hodin