Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákon o obcích 1

22. 4. 2013
PRACOVNÍ MATERIÁL
(ÚČINNOST OD 1.7.2006)
128/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 12. dubna 2000

o obcích (obecní zřízení)

Změna: 273/2001 Sb.
Změna: 450/2001 Sb.
Změna: 320/2001 Sb.
Změna: 313/2002 Sb. (část)
Změna: 311/2002 Sb. , 313/2002 Sb.
Změna: 59/2003 Sb.
Změna: 22/2004 Sb.
Změna: 216/2004 Sb.
Změna: 257/2004 Sb.
Změna: 421/2004 Sb.
Změna: 626/2004 Sb.
Změna: 501/2004 Sb. , 413/2005 Sb.
Změna: 61/2006 Sb.
(po poslední novele – sn. tisk 987)


Parlament se usnesl na tomto zákoněČeské republiky:

ČÁST PRVNÍ


OBECNÍ ZŘÍZENÍ


HLAVA I


OBECNÁ USTANOVENÍ


DÍL 1
Postavení obcí


§ 1


Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní
celek, který je vymezen hranicí území obce.

§ 2

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění
svých úkolů
chrání též veřejný zájem.
1



§ 3

(1) Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak na návrh obce
stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.
(2) Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké
sněmovny po vyjádření vlády.
(3) Obec, která byla městem přede dnem 17. května 1954, je městem, pokud o to
požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost
obce stanoví a zároveň určí den, kdy se obec stává městem.
(4) Obec, která byla oprávněna užívat označení městys přede dnem 17. května 1954,
je městysem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké
sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, od kterého se obec stává
městysem.
(5) Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž alespoň jedna je městem, je nově vzniklá
obec městem. Sloučí-li se dvě nebo více obcí, z nichž žádná není městem, ale alespoň
jedna je městysem, je nově vzniklá obec městysem. Oddělí-li se část města a vzniknou
dvě nebo více obcí, pak obec, které zůstane název dosavadního města nebo část jeho
názvu, je i nadále městem. Oddělí-li se část městyse a vzniknou dvě nebo více obcí, pak
obec, které zůstane název dosavadního městyse nebo část jeho názvu, je i nadále
městysem.
§ 4

(1) Statutárními městy jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad
Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Přerov,
Chomutov, Děčín, Frýdek-Místek, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a
Mladá Boleslav.
(2) Území statutárních měst se může členit na městské obvody nebo městské části s
vlastními orgány samosprávy.
§ 5

(1) Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou
rada obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce. Město je samostatně spravováno
zastupitelstvem města; dalšími orgány města jsou rada města, starosta, městský úřad a zvláštní
orgány města. Městys je samostatně spravován zastupitelstvem městyse; dalšími orgány
městyse jsou rada městyse, starosta, úřad městyse a zvláštní orgány městyse.
(2) Statutární město je samostatně spravováno zastupitelstvem města; dalšími orgány
statutárního města jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města. Městský
obvod územněčleněného statutárního města je spravován zastupitelstvem městského obvodu;
dalšími orgány městského obvodu jsou rada městského obvodu, starosta, úřad městského
obvodu a zvláštní orgány městského obvodu. Městská část územněčleněného statutárního
města je spravována zastupitelstvem městské části; dalšími orgány městské části jsou rada
městské části, starosta, úřad městské části a zvláštní orgány městské části.
2



(3) Orgánem obce, městyse, města, statutárního města, městského obvodu nebo
městské části je též komise, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti (§ 122 odst. 2).
§ 6
zrušen

§ 7

(1) Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost"). Státní
orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana
zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být
omezen jen zákonem.
(2) Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán
jako svou přenesenou působnost (§ 61 a násl.).
§ 8

Pokud zvláštní zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou
působnost obce, platí, že jde vždy o samostatnou působnost.

§ 9
zrušen

§ 9a

 Obce zajišťují výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu. 2a)

§ 10

 Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou
a) k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku; zejména může stanovit, které
činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně
závaznou vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejných prostranství v obci
jsou takové činnosti zakázány,

b) pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků,
včetně tanečních zábav a diskoték, stanovením závazných podmínek v rozsahu nezbytném k
zajištění veřejného pořádku,

c) k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 3) (dále jen "veřejná zeleň") a k užívání
zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti,

d) stanoví-li tak zvláštní zákon.

§ 11

3



(1) Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích
nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna.
(2) Obec vykonávající rozšířenou působnost 3a) (§ 66) může za podmínek
stanovených v odstavci 1 vydávat nařízení obce pro správní obvod stanovený zvláštním
právním předpisem.
§ 12

(1) Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce (dále jen "právní předpis obce") musí být
vyhlášeny, což je podmínkou platnosti právního předpisu obce. Vyhlášení se provede tak, že
se právní předpis obce vyvěsí na úřední desce 3b) obecního úřadu po dobu 15 dnů. Dnem
vyhlášení právního předpisu obce je první den jeho vyvěšení na úřední desce. Kromě toho
může obec uveřejnit právní předpis obce způsobem v místě obvyklým.
(2) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy obce účinnosti
patnáctým dnem po dni vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně
stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.
(3) Nařízení obce vykonávající rozšířenou působnost se zveřejní též na úřední desce
obecních úřadů působících ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.
(4) Obec vede evidenci právních předpisů, které vydala. Evidence právních předpisů
obsahuje číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti,
datum nabytí jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti. Právní předpisy obce
se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního
roku.
(5) Právní předpisy obce a jejich evidence musí být každému přístupny u obecního
úřadu v obci, která je vydala. Nařízení vydané obcí vykonávající rozšířenou působnost musí
být každému přístupné též u obecních úřadů působících v jejím správním obvodu.
(6) Obec zašle obecně
závaznou vyhlášku obce neprodleně po dni jejího vyhlášení
Ministerstvu vnitra. Obec zašle nařízení obce neprodleně po dni jeho vyhlášení
krajskému úřadu.
§ 13

(1) Státní orgány a orgány kraje jsou povinny, pokud je to možné, předem projednat s
obcí návrhy na opatření dotýkající se působnosti obce.
(2) Státní orgány a orgány kraje poskytují obci na požádání bezplatně údaje a
informace pro výkon její působnosti. Tuto povinnost mají i obce vůči státním orgánům a
orgánům kraje. Ochrana údajů a utajovaných informací podle zvláštních právních předpisů 4)
zůstává nedotčena.
(3) Obce jsou při výkonu své působnosti oprávněny využívat bezplatně údajů katastru
nemovitostí.
§ 14

4



(1) Obec je povinna vydávat potvrzení a vyhotovovat zprávy pro potřeby právnických
a fyzických osob, stanoví-li tak právní předpis.
(2) Obec vydává potvrzení potřebná pro uplatnění práva v cizině i v případě, že právní
předpis takovou povinnost neukládá, ale požadované údaje jsou jí známy.
§ 15
zrušen
DÍL 2
Občané obce
§ 16

(1) Občanem obce je fyzická osoba, která
a) je státním občanem České republiky, a
b) je v obci hlášena k trvalému pobytu. 6)

(2) Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo
a) volit a být volen do zastupitelstva obce za podmínek stanovených zvláštním zákonem, 7)
b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem, 8)

c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k
projednávaným věcem,

d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní
rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce,

e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do
usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva
obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo
zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být
projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce,
nejpozději do 90 dnů,

g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují
bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90
dnů.

(3) Oprávnění uvedená v odstavci 2 písm. c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla
věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost.
§ 17

5



 Oprávnění uvedená v § 16 má i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím
státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.

DÍL 3
Území obce a jeho změny


§ 18


(1) Každá část území České republiky je součástí území některé obce, nestanoví-li
zvláštní zákon jinak. 9)
(2) Obec má jedno nebo více katastrálních území.
§ 19

(1) Dvě nebo více obcí, které spolu sousedí, se mohou na základě dohody sloučit.
Území obce po sloučení tvoří území slučovaných obcí.
(2) Obec ponese po sloučení název, na němž se slučované obce dohodnou. Jestliže se
obce o názvu nedohodnou, rozhodne o něm Ministerstvo vnitra. K jinému názvu sloučené
obce dává souhlas Ministerstvo vnitra.
(3) Obec se může na základě dohody připojit k jiné obci, se kterou sousedí.
(4) Dohodu o sloučení obcí nebo o připojení obce lze uzavřít na základě rozhodnutí
zastupitelstev dotčených obcí, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí není podán
návrh na konání místního referenda o této věci. 8) Je-li podán takový návrh, je k uzavření
dohody o sloučení obcí nebo o připojení obce nutné souhlasné rozhodnutí místního referenda
konaného v obci, ve které byl podán návrh na jeho konání. Dotčené obce oznámí krajskému
úřadu rozhodnutí svých zastupitelstev, na jejichž základě má být uzavřena dohoda o sloučení
obcí nebo o připojení obce. Je-li konáno místní referendum o sloučení obcí nebo o připojení
obce, oznámí dotčené obce i rozhodnutí přijaté v místním referendu.
(5) Dohoda o sloučení obcí nebo připojení obce musí obsahovat 
a) den, měsíc a rok, ke kterému se obce slučují nebo se obec připojuje,

b) název obce a sídlo jejích orgánů, jde-li o sloučení obcí,

c) určení právních předpisů obcí, které byly vydány slučovanými obcemi nebo připojovanou
obcí a zůstanou v platnosti v celé obci po sloučení nebo připojení,

d) výčet katastrálních území obce po sloučení nebo připojení,

e) určení majetku, včetně finančních prostředků, ostatních práv a závazků, právnických osob a
organizačních složek slučovaných obcí nebo obce, která se připojuje.

(6) Právním nástupcem sloučených nebo připojených obcí je obec vzniklá jejich
sloučením nebo obec, která při připojení obce nezaniká. Tato obec se stává příjemcem výnosu
6



daní podle zvláštního zákona, které by jinak podle zvláštních právních předpisů připadly
zaniklé obci. Na tuto obec přechází též majetek, včetně finančních prostředků zaniklých obcí,
ostatní práva a závazky těchto obcí, včetně jejich práva zakladatele a zřizovatele právnických
osob, a dále organizační složky těchto obcí, a to dnem, ke kterému se obce slučují nebo se
obec připojuje. Nově vzniklá obec nebo obec, která při připojení nezanikla, zašle opis dohody
Ministerstvu vnitra, Ministerstvu financí, příslušnému katastrálnímu úřadu a příslušnému
finančnímu úřadu.

§ 20

(1) Městský obvod nebo městskou část ve statutárním městě lze zřídit nebo zrušit na
základě rozhodnutí zastupitelstva města, pokud do 30 dnů od zveřejnění tohoto rozhodnutí
není podán návrh na konání místního referenda o této věci. Je-li podán takový návrh, lze zřídit
nebo zrušit městský obvod nebo městskou část jen na základě souhlasného rozhodnutí
místního referenda konaného na území, na němž se navrhuje zřízení nebo zrušení městského
obvodu nebo městské části.
(2) Městský obvod nebo městská část jsou organizační jednotkou města.
(3) Městský obvod nebo městskou část lze za podmínek stanovených v odstavci 1
připojit k jinému městskému obvodu nebo městské části.
(4) Rozhodnutí o zřízení, připojení nebo zrušení městského obvodu nebo městské části
musí obsahovat náležitosti uvedené v § 19 odst. 5; místo názvu obce se však uvede název
zřizovaného městského obvodu nebo městské části nebo název městského obvodu nebo
městské části, k nimž se jiný městský obvod nebo městská část připojuje.
(5) Opis rozhodnutí zašle statutární město Ministerstvu vnitra, příslušnému
katastrálnímu úřadu a finančnímu úřadu.
§ 20a

Nová obec může vzniknout oddělením části obce, popřípadě změnou nebo zrušením
vojenského újezdu. 9)

§ 21

(1) Část obce, která se chce oddělit, musí mít samostatné katastrální území sousedící
nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem a tvořící souvislý územní celek;
po oddělení musí mít alespoň 1 000 občanů. Stejné podmínky musí splňovat i obec po
oddělení její části. S oddělením části obce musí vyslovit souhlas v místním referendu občané
žijící na území té části obce, která se chce oddělit.
(2) V té části obce, která se chce oddělit, ustaví občané obce přípravný výbor.
Přípravný výbor tvoří oprávněný občan 10) a jeho zástupci. Lze ustavit pouze jeden přípravný
výbor. Počet členů přípravného výboru je lichý a tvoří jej nejméně tři členové. Členem
přípravného výboru může být jen občan obce, který má trvalý pobyt v té části obce, která se
chce oddělit.
(3) Přípravný výbor
7



a) navrhuje uspořádání místního referenda o oddělení části obce a podílí se na jeho přípravě a
provedení,

b)
podílí se na přípravě návrhu na oddělení části obce, 

c) jedná za nově vznikající obec při uzavírání dohody o rozdělení majetku

d) je účastníkem řízení o oddělení části obce; nemůže však podat návrh na oddělení části obce
krajskému úřadu. 11)

§ 22

(1) O oddělení části obce rozhoduje krajský úřad v přenesené působnosti na návrh
obce, který podá obec na základě kladného výsledku místního referenda konaného v té části
obce, která se chce oddělit. Nepodá-li obec návrh do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků
místního referenda nebo jestliže v návrhu na oddělení části obce provede změny, které jsou v
rozporu s rozhodnutím přijatým v místním referendu8), může tak učinit kterýkoliv občan
obce.
(2) Návrh na oddělení části obce musí obsahovat
a) den, měsíc a rok, ke kterému se část obce odděluje,

b) vymezení území nově vznikající obce po oddělení části obce výčtem jejích katastrálních
území včetně příslušných mapových podkladů,

c) počet občanů obce ke dni podání návrhu na oddělení její části, jakož i počty občanů obce v
jednotlivých částech, které se mají oddělit,

d) rozdělení výnosu daní v poměru podle počtu obyvatel původní a nově vzniklé obce do
doby, než bude stanoveno procento, kterým se na výnosech daní podílí nově vzniklá obec.

(3) Součástí návrhu na oddělení části obce je písemná dohoda obce a přípravného
výboru o rozdělení majetku obce mezi původní obec a nově vzniklou obec, bylo-li této
dohody dosaženo.
(4) Nedohodne-li se obec a přípravný výbor o rozdělení majetku obce jinak,
rozdělí se majetek obce mezi původní obec a nově vzniklou obec tak, že
a)
vlastnické právo k nemovitostem, včetně jejich příslušenství, jakož i věcná práva
k věcem cizím a závazky váznoucí na nemovitostech, přecházejí na tu obec, na
jejímž území se nemovitost nachází; pro přechod vlastnického práva
k nemovitostem je rozhodný stav ke dni konání místního referenda o oddělení části
obce,

b) v poměru podle počtu obyvatel původní obce a nově vzniklé obce přecházejí na nově
vzniklou obec movité věci, s výjimkou příslušenství nemovitostí, finanční
prostředky, závazky, podíly na právnických osobách založených obcí a ostatní
práva.

8



(5) Krajský úřad svým rozhodnutím schválí návrh obce na oddělení její části, jsou-li
splněny všechny podmínky stanovené zákonem.
(6) Rozhodnutí o oddělení části obce musí obsahovat náležitosti stanovené v odstavci
2. Opis pravomocného rozhodnutí zašle krajský úřad Ministerstvu vnitra, Ministerstvu
financí, příslušnému katastrálnímu úřadu a finančnímu úřadu. Rozhodnutí obsahuje též
schválení dohody podle odstavce 3, bylo-li této dohody dosaženo.
(7) Majetek uvedený v odstavci 4 na nově vzniklou obec přechází dnem vzniku
této obce. Nebylo-li dosaženo dohody podle odstavce 3, může nově vzniklá obec podat
žalobu k soudu na určení, který majetek uvedený v odstavci 4 písm. b) na ni přešel.
(8) Řízení o oddělení části obce ukončené pravomocným rozhodnutím nelze obnovit a
pravomocné rozhodnutí o oddělení části obce nelze přezkoumat ve správním řízení.
(9) Po vyhlášení výsledků místního referenda obec požádá Ministerstvo vnitra o
souhlas s názvem nově vznikající obce.
§ 23

(1) Do 3 měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva nově vzniklé obce předá
původní obec nově vzniklé obci majetek, který jí náleží podle rozhodnutí krajského úřadu,
nebo, neobsahuje-li rozhodnutí krajského úřadu schválení dohody podle § 22 odst. 3,
nemovitosti podle § 22 odst. 4 písm. a). O předání majetku pořídí původní a nově vzniklá
obec písemný zápis. Tento majetek včetně finančních prostředků, pohledávek a závazků do
doby jeho předání spravuje původní obec, která však s ním nemůže nakládat jiným
způsobem, než z něj uhrazovat náklady spojené s nezbytnou údržbou majetku a s provozem
organizačních složek nově vzniklé obce a nájemné za užívání věcí touto obcí.
(2) V nově vzniklé obci platí právní předpisy obce, které platily na jejím území před
jejím vznikem, a to do doby, než budou zrušeny nebo nahrazeny novými.
§ 24

Sloučení obcí, připojení obce, městských částí nebo městských obvodů nebo oddělení
části obce lze provést jen k počátku kalendářního roku. Návrh na oddělení části obce
musí být podán krajskému úřadu nejpozději do 30. června předchozího kalendářního
roku.

§ 25

(1) Dohoda o sloučení obcí, dohoda o připojení obce k jiné obci, jakož i rozhodnutí
krajského úřadu o oddělení části obce jsou podkladem k zápisu změny práv dotčených obcí k
nemovitostem do katastru nemovitostí záznamem 12) a k provedení změny údajů o
katastrálních územích a hranic obcí v katastru nemovitostí.
(2) Rozhodnutí zastupitelstva města o zřízení nebo zrušení městského obvodu nebo
městské části, jakož i o připojení městského obvodu nebo městské části k jinému městskému
9



obvodu nebo městské části je podkladem k zápisu změny práv dotčených městských obvodů
nebo městských částí k nemovitostem do katastru nemovitostí záznamem. 12)

§ 26

Změny hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení obcí, připojení obce nebo oddělení
části obce, se uskutečňují na základě dohody zúčastněných obcí po projednání s příslušným
katastrálním úřadem. Uzavření dohody oznámí obec Ministerstvu financí a finančnímu úřadu.

DÍL 4
Názvy obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství, číslování budov, znak a vlajka obcí


§ 27


(1) Každá obec má svůj název; ke změně názvu obce dává souhlas Ministerstvo vnitra
na návrh obce.
(2) Názvy mají též části obce. Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami s
čísly popisnými a čísly evidenčními (§ 31) přidělenými v jedné číselné řadě, která leží v
jednom souvislém území. Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty z názvu zaniklých obcí,
osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na nichž se tyto části obce nacházejí.
§ 28

(1) Obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství.
(2) Obec oznamuje Ministerstvu vnitra a příslušnému katastrálnímu úřadu názvy nově
vzniklých částí obce, změny jejich názvů, jakož i zánik částí obce.
§ 29

(1) Název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy v
českém jazyce. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají podle jmen žijících
osobností veřejného života.
(2) V obci obývané příslušníky národnostních menšin se název obce, jejích částí, ulic a
jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných
celků uvádějí též v jazyce národnostní menšiny, jestliže se podle posledního sčítání lidu
hlásilo k této národnosti alespoň 10 % občanů obce a pokud o to požádají zástupci příslušné
národnostní menšiny prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny (§ 117 odst. 3) a
pokud ten svým usnesením návrh doporučí.
§ 30

 Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad. Vlastník
nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy.
Označení nesmí být poškozeno, odstraněno nebo zakryto.

§ 31

10



(1) Budova 13) musí být označena popisným číslem, pokud není dále stanoveno jinak.
(2) Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí
jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže při domech, drobné
stavby).
(3) Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly.
(4) K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných
prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla ještěčíslem orientačním.
(5) Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním
číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci
části obce jedinečné. Na rozhodování o označování budov čísly se nepoužije správní řád.
§ 32

(1) Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými
obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
(2) Přečíslování budov se provádí jen výjimečně, jsou-li pro to vážné důvody. Nová
čísla hradí obec ze svého rozpočtu. Přečíslování budov ohlásí obec příslušnému katastrálnímu
úřadu.
§ 33

Prováděcí právní předpis stanoví
a) způsob označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy,

b) způsob použití a umístění čísel k označení budov, 

c) náležitosti ohlášení o přečíslování budov.

§ 34

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň,
parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

§ 34a

(1) Obce mohou mít znak a vlajku obce.
(2) Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na
její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost obce
změnit znak nebo vlajku obce.
11



(3) Obce a jimi zřízené nebo založené organizační složky a právnické osoby mohou
užívat znak a vlajku obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. K
užívání vlajky obce není nutný její souhlas.
(4) Má-li městský obvod nebo městská část svůj znak a vlajku, platí pro jejich užívání
odstavec 3.
HLAVA II

SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST OBCE

DÍL 1

§ 35

(1) Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů
obce, pokud nejsou zákonem svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost
orgánů obce nebo o působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům jako
výkon státní správy, a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zákon.
(2) Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84, 85 a 102,
s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu
dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek
pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o
uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací,
výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
(3) Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

§ 35a

(1) Obec může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické osoby a
organizační složky obce, pokud zákon nestanoví jinak.
(2) Obce mohou zřizovat obecní policii. Zřízení a činnost obecní policie upravuje
zvláštní zákon. 13a)
§ 36

(1) Obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily
zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce. Čestný občan obce má právo vyjadřovat na
zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.
(2) Obec může udělovat ceny obce.
§ 37

12



Obce, v nichž sídlí orgány státu nebo orgány kraje, napomohou zabezpečit pro ně
důstojné prostory odpovídající významu těchto orgánů.

DÍL 2
Hospodaření obce


§ 38


(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a
úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování
a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku. 14)
(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo
zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených
zvláštními předpisy, 15) pokud tento zákon nestanoví jinak. 
(3) Obec nesmí ručit za závazky fyzických osob a právnických osob vyjma
a) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici
uskutečňovanou s finanční podporou ze státního rozpočtu, státních fondů nebo národního
fondu,
b) závazků vyplývajících ze smlouvy o úvěru, jsou-li peněžní prostředky určeny pro investici

do obcí vlastněných nemovitostí,
c) těch, jejichž zřizovatelem je obec, kraj nebo stát,
d) těch, v nichž míra účasti jí samé nebo spolu s jinou obcí nebo obcemi, krajem nebo kraji


nebo státem přesahuje 50 %,
e) bytových družstev,
f) honebních společenstev.

(4) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku
neplatné.
(5) Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát
smluvně.
(6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas
uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
(7) Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a
zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.
§ 39

(1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo
poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v
13



příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli
zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě
obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se
v záměru označí údaji podle zvláštního zákona 15a) platného ke dni zveřejnění záměru.

(2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí
být zdůvodněna.
(3) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, jde-li o pronájem bytů
a hrobových míst
anebo pronájem nebo o výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jde-li o
pronájem nebo výpůjčku právnické osobě zřízené obcí.
§ 40
zrušen

§ 41

(1) Podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu obce předchozím zveřejněním,
schválením nebo souhlasem, opatří se listina osvědčující tento právní úkon doložkou, jíž bude
potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny.
(2) Právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce,
jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné.
§ 42

(1) Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti (dále
jen "auditor"). Přezkoumání hospodaření obce provádí kraj v přenesené působnosti.
(2) Nepožádá-li obec o přezkoumání svého hospodaření příslušný krajský úřad, ani
nezadá přezkoumání auditorovi, přezkoumá hospodaření obce příslušný krajský úřad.
(3) Přezkoumání hospodaření upravuje zvláštní právní předpis. 15b)
(4) Náklady na přezkoumání hospodaření obce auditorem uhradí obec ze svých
rozpočtových prostředků.
§ 43

 Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za
uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června následujícího roku a
přijme opatření k nápravě nedostatků.

§ 44

 Sestavování rozpočtu a závěrečného účtu obce a hospodaření s prostředky tohoto
rozpočtu se dále řídí zvláštním zákonem.

14



§ 45
zrušen
DÍL 3
Spolupráce mezi obcemi
§ 46


(1) Obce mohou při výkonu samostatné působnosti vzájemně spolupracovat.
(2) Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje zejména
a) na základě smlouvy uzavřené ke splnění konkrétního úkolu,
b) na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí (dále jen "svazek obcí"),
c) zakládáním právnických osob podle zvláštního zákona 17) dvěma nebo více obcemi.
§ 47

(1) Obce se nemohou sdružovat podle předpisů o sdružování občanů.
(2) Na spolupráci mezi obcemi nelze použít ustanovení občanského zákoníku o
zájmových sdruženích právnických osob a o smlouvě o sdružení, nestanoví-li tento zákon
jinak (§ 51 odst. 3).
§ 48

(1) Smlouva mezi dvěma nebo více obcemi ke splnění konkrétního úkolu se uzavírá na
dobu určitou nebo neurčitou. Předmětem této smlouvy nemůže být vznik právnické osoby.
Smlouva musí mít písemnou formu a musí být předem schválena zastupitelstvy obcí, jinak je
neplatná.
(2) Smlouva musí obsahovat
a) označení účastníků smlouvy,
b) vymezení předmětu smlouvy a jeho rozsahu,
c) práva a povinnosti jednotlivých účastníků smlouvy,
d) způsob využití stavby po jejím dokončení, je-li stavba předmětem smlouvy,
e) způsob odstoupení účastníků od smlouvy a vypořádání části jejich majetku.

(3) Majetek získaný výkonem společné činnosti obcí na základě smlouvy podle
odstavců 1 a 2 se stává spoluvlastnictvím všech účastníků této smlouvy. Podíly na majetku
získaném společnou činností jsou stejné, není-li smlouvou stanoveno jinak.
(4) Ze závazků vůči třetím osobám jsou účastníci smlouvy zavázáni společně a
nerozdílně, není-li smlouvou stanoveno jinak.
15



Svazek obcí
§ 49

(1) Obce mají právo být členy svazku obcí za účelem ochrany a prosazování svých
společných zájmů.
(2) Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již
vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.
(3) Svazek obcí je právnickou osobou.
§ 50
(1) Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména
a) úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného
pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
b) zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a
odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění,
zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, 

c) zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní
dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,

d) úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění
nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v
obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,

e) provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,

f) správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu,
sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.

(2) Přílohou smlouvy o vytvoření svazku obcí jsou jeho stanovy, v nichž musí být
uvedeno
a) název a sídlo členů svazku obcí,
b) název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti,

c) orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich
rozhodování,
d) majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,
e) zdroje příjmů svazku obcí,
f) práva a povinnosti členů svazku obcí,


16



g) způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí,


h) podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového
podílu,
i) obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.


§ 51

(1) Obec je návrhem smlouvy podle § 46 odst. 2 písm. a) a b) vázána ode dne jeho
schválení zastupitelstvem obce do dne stanoveného pro přijetí návrhu smlouvy, pokud jiná
obec, které je návrh smlouvy určen, jej neodmítne před uplynutím lhůty pro přijetí návrhu.
(2) Smlouva podle § 46 odst. 2 písm. a) a b) je účinná dnem přijetí jejího návrhu všemi
účastníky, nestanoví-li smlouva jinak.
(3) O právní způsobilosti svazku obcí, jeho registraci, zrušení a zániku platí zvláštní
zákon. 18)
§ 52
Občané obcí sdružených ve svazku obcí, kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni
a) účastnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání,
b) podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy,
c) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý
kalendářní rok, a to buď písemně nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí.


§ 53

(1) Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok
příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi.
(2) Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze
svých rozpočtových prostředků.
(3) Ustanovení § 42 odst. 2 a § 43 platí pro svazek obcí obdobně.
§ 54
Spolupráce s právnickými a fyzickými osobami


Na spolupráci mezi obcemi a právnickými a fyzickými osobami v občanskoprávních
vztazích lze použít ustanovení občanského zákoníku o zájmových sdruženích právnických
osob a o smlouvě o sdružení.

DÍL 4
Spolupráce s obcemi jiných států


§ 55

17



(1) Obce mohou spolupracovat s obcemi jiných států a být členy mezinárodních
sdružení místních orgánů.
(2) Obce mohou uzavírat s obcemi jiných států smlouvy o vzájemné spolupráci.
(3) Svazky obcí mohou uzavírat se svazky obcí jiných států smlouvy o vzájemné
spolupráci. Obsahem spolupráce mohou být jen činnosti, které jsou předmětem činnosti
svazku obcí, který smlouvu o vzájemné spolupráci uzavřel.
(4) Smlouvy podle odstavců 2 a 3 musí mít písemnou formu a musí být předem
schváleny zastupitelstvem obce, jinak jsou neplatné. Smlouva musí obsahovat
a) názvy a sídla účastníků smlouvy,
b) předmět spolupráce a způsob jejího financování,

c) orgány a způsob jejich ustavování,

d) dobu, na kterou se smlouva uzavírá.

(5) Právnická osoba může na základě smlouvy o spolupráci podle odstavců 2 a 3
vzniknout, jen dovoluje-li to Parlamentem schválená a vyhlášená mezinárodní smlouva,
kterou je Česká republika vázána.
(6) Smlouva o spolupráci podle odstavců 2 a 3, na jejímž základě má vzniknout
právnická osoba nebo členství v již existující právnické osobě, podléhá souhlasu Ministerstva
vnitra po předchozím projednání s Ministerstvem zahraničních věcí. Bez tohoto souhlasu
smlouva nemůže nabýt účinnosti. Udělení souhlasu může být odepřeno pouze pro rozpor se
zákonem nebo Parlamentem schválenou a vyhlášenou mezinárodní smlouvou, kterou je Česká
republika vázána.
DÍL 5
Správní delikty


§ 56
zrušen


§ 57


zrušen


§ 58


(1) Obec může uložit pokutu až do výše 10 000 Kč právnické osobě a fyzické osobě,
která je podnikatelem, a
a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis,
b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného
prostranství, nebo

18



c) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.

(2) Obec může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, která
neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, tak, že naruší vzhled obce.
(3) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, která
znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené
místo.
(4) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v odstavci 1, která
porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.
(5) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 1 až 4 obec přihlíží zejména k povaze,
závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání.
§ 59

(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán obce o
porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti
došlo.
(2) Pokutu podle § 58 nelze uložit, jestliže zákon stanoví za porušení povinností
uvedených v § 58 vyšší sankci.
(3) Uložení pokuty podle § 58 nezbavuje osobu, které byla uložena pokuta, povinnosti
odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí s přihlédnutím k okolnostem případu.
(4) Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž
skutek vedlo trestní nebo přestupkové řízení podle zvláštního zákona.
DÍL 6
Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum
§ 60
Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum upravují zvláštní zákony. 7) , 8)
HLAVA III
PŘENESENÁ PŮSOBNOST
§ 61

(1) Přenesená působnost ve věcech, které stanoví zvláštní zákony, je
a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonávána orgány obce určenými tímto nebo jiným
zákonem nebo na základě tohoto zákona; v tomto případě je území obce správním obvodem,
b) v rozsahu pověřeného obecního úřadu (§ 64) vykonávána tímto úřadem,

19



c) v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 66) vykonávána tímto úřadem.

(2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí
a) při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy,
b)
v ostatních případech též

1.
usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů; tato usnesení a tyto
směrnice nemohou orgánům obcí ukládat povinnosti, pokud nejsou zároveň
stanoveny zákonem; podmínkou platnosti směrnic ústředních správních úřadů
je jejich publikování ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
2.
opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu
přenesené působnosti podle tohoto zákona.
(3) Metodickou a odbornou pomoc ve věcech uvedených v odstavci 2 vykonává vůči
orgánům obcí krajský úřad.
§ 62

Obce obdrží ze státního rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přenesené působnosti.

§ 63

(1) Obce, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním
obvodu obce s rozšířenou působností, mohou uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou
orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro
orgány jiné obce (jiných obcí), která je (které jsou) účastníkem veřejnoprávní smlouvy.
Předmětem veřejnoprávní smlouvy nemůže být přenesená působnost, která je na základě
zákona svěřena orgánům jen některých obcí. K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba
souhlasu krajského úřadu.
(2) Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat
a) označení účastníků smlouvy,
b) dobu trvání smlouvy,

c) určení rozsahu přenesené působnosti, kterou budou orgány obce vykonávat pro orgány jiné
obce (jiných obcí), a

d) způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti podle písmene c).

Pověřený obecní úřad

§ 64

(1) Jako pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v
zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a úkonech podle § 61 odst. 2
písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. a), vykonává
v rozsahu jemu svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu
určeném prováděcím právním předpisem.
20



(2) Obce s pověřeným obecním úřadem stanoví zvláštní zákon. 18b)
§ 65

(1) Neplní-li orgán obce povinnost podle § 7 odst. 2, rozhodne krajský úřad, že pro ni
bude přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti vykonávat pověřený obecní úřad,
do jehož správního obvodu patří. Krajský úřad zároveň rozhodne o převodu příspěvku na
výkon přenesené působnosti. Rozhodnutí vydává krajský úřad v přenesené působnosti; při
jeho vydávání se nepostupuje podle správního řádu.
(2) Rozhodnutí krajského úřadu podle odstavce 1 se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů
na úřední desce3b) obecního úřadu obce, jejíž orgán neplnil povinnosti podle § 7 odst. 2.
§ 66

(1) Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je pro účel výkonu přenesené
působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech, popřípadě aktech řízení a
úkonech podle § 61 odst. 2 písm. b) obecní úřad, který, vedle přenesené působnosti podle § 61
odst. 1 písm. a) a vedle přenesené působnosti podle § 64, vykonává v rozsahu jemu svěřeném
zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním
předpisem.
(2) Obce s rozšířenou působností určuje zvláštní zákon. 18c)
§ 66a

(1) Obce s rozšířenou působností, jejichž obecní úřady vykonávají přenesenou
působnost ve správním obvodu jednoho krajského úřadu, mohou uzavřít veřejnoprávní
smlouvu, podle níž bude obecní úřad jedné obce s rozšířenou působností vykonávat
přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro obecní úřad jiné obce (jiných obcí)
s rozšířenou působností, která je účastníkem veřejnoprávní smlouvy. K uzavření
veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu Ministerstva vnitra, které jej vydává po projednání s
věcně příslušným ministerstvem nebo jiným věcně příslušným ústředním správním úřadem.
(2) Veřejnoprávní smlouva musí obsahovat
a) označení účastníků smlouvy,
b) dobu trvání smlouvy,

c) určení rozsahu přenesené působnosti, kterou bude obec s rozšířenou působností vykonávat
pro jinou obec s rozšířenou působností,

d) způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti podle písmene c).

§ 66b

(1) Neplní-li obecní úřad obce s rozšířenou působností povinnost podle § 7 odst. 2,
rozhodne Ministerstvo vnitra po projednání s věcně příslušným ministerstvem nebo jiným
věcně příslušným ústředním správním úřadem, že pro něj bude přenesenou působnost nebo
část přenesené působnosti vykonávat jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností.
21



Rozhodnutí Ministerstvo vnitra vydá do 60 dnů ode dne, kdy se dozvědělo o neplnění
povinnosti podle věty první. Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu příspěvku na
výkon přenesené působnosti. Při vydávání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního
řádu.

(2) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní na úřední desce3b)
obecního úřadu s rozšířenou působností, který neplnil povinnosti podle § 7 odst. 2, a na
úředních deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu nejméně po dobu 15 dnů.
Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 se zveřejní ve Věstníku právních předpisů
kraje.
(3) Ministerstvo vnitra na návrh obce s pověřeným obecním úřadem a s doporučením
krajského úřadu a po projednání s příslušnou obcí s rozšířenou působností může rozhodnout o
delegování určitého rozsahu výkonu státní správy obce s rozšířenou působností na obec s
pověřeným obecním úřadem. Žádost podává obec nejpozději do 15. ledna kalendářního roku.
Rozhodnutí Ministerstva vnitra může nabýt právní moci jen k 1. lednu kalendářního roku.
Ministerstvo vnitra zároveň rozhodne o převodu příspěvků na výkon přenesené působnosti.
Při vydání tohoto rozhodnutí se nepostupuje podle správního řádu.
(4) Rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 3 se uveřejní na úřední desce
pověřeného obecního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů v jeho správním obvodu
nejméně po dobu 15 dnů. Dále se rozhodnutí uveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje.
Společná ustanovení k veřejnoprávním smlouvám (§ 63 a 66a)

§ 66c

(1) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, použijí se pro veřejnoprávní smlouvy
ustanovení správního řádu.
(2) Obec, která je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy, ji bezodkladně poté, co
byla uzavřena, zveřejní na úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. Současně se uzavřená
veřejnoprávní smlouva zveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje. Obdobně se postupuje i
při změně uzavřené veřejnoprávní smlouvy a při jejím zrušení.
(3) Uzavřená veřejnoprávní smlouva musí být každému přístupná na obecním úřadu
obce, která je její smluvní stranou.
§ 66d
zrušen

§ 66e

zrušen

HLAVA IV

ORGÁNY OBCE

DÍL 1

22



Zastupitelstvo obce

§ 67

Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé
volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů
přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

§ 68

(1) Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne
zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví tak, aby
zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu, městské části do 500
obyvatel 5 až 15 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel
11 až 25 členů nad 10 000 do 50 000 obyvatel 15 až 35 členů nad 50 000 do 150 000 obyvatel
25 až 45 členů nad 150 000 obyvatel 35 až 55 členů.
(2) Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce3b)
obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být počet členů
zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým.
(3) Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k
1. lednu roku, v němž se konají volby.
(4) Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů
zastupitelstva obce v končícím volebním období.
(5) Dojde-li ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce, stanoví počet členů
zastupitelstva obce, který má být zvolen, Ministerstvo vnitra. Dojde-li ke zřízení
městského obvodu nebo městské části v územněčleněném statutárním městě, stanoví
počet členů zastupitelstva městského obvodu nebo městské části, který má být zvolen,
magistrát v přenesené působnosti. Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce a členů
zastupitelstva městského obvodu nebo městské části se postupuje podle odstavce 1
obdobně.
§ 69

(1) Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením
hlasování.
(2) Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce,
jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města,
městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
(3) Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova
"slibuji". Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem.
(4) Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem
a není přitom vázán žádnými příkazy.
23



§ 70

 Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva obce nesmí
být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho pracovního nebo jiného
obdobného poměru.

§ 71

(1) Členům zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,21)
a členům zastupitelstva obce, kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva obce nebyli v
pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění
členové zastupitelstva obce, (dále jen "uvolněný člen zastupitelstva obce") poskytuje obec za
výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce odměnu podle tohoto zákona. Odměna se
vyplácí z rozpočtových prostředků obce.
(2) Odměnou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná obcí uvolněným členům
zastupitelstva obce za výkon jejich funkce; za odměnu se nepovažují plnění poskytovaná v
souvislosti s výkonem jejich funkce podle zvláštních právních předpisů, zejména cestovní
náhrady.
(3) Odměnou podle odstavce 1 je
a) měsíční odměna,
b) odměna při skončení funkčního období.

 (4) Ostatním členům zastupitelstva obce, kteří nejsou uvedeni v odstavci 1, (dále jen
"neuvolněný člen zastupitelstva obce"), jsou-li v pracovním poměru, poskytne zaměstnavatel
pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy; 22) rozsah doby potřebné k výkonu
funkce v konkrétním případě určí obec. Náhradu mzdy, včetně pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění, uhradí obec jejich zaměstnavateli podle zvláštního předpisu. 23) Neuvolněným
členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru,
poskytuje obec ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s
výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na
příslušný kalendářní rok.
§ 72

Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta
měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis.

§ 73

(1) Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu vykonávané
funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které stanoví prováděcí právní
předpis. Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a
příplatek podle počtu obyvatel obce. Při určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se
vychází z počtu obyvatel, kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k
trvalému pobytu. Počet obyvatel obce se zaokrouhluje na celé stovky nahoru.
24



 (2) Měsíční odměna se uvolněným členům zastupitelstva obce v obcích s rozšířenou
působností, v obcích s pověřeným obecním úřadem, v obcích s matričním úřadem 23a) a v
obcích se stavebním úřadem 23b) zvyšuje o částku stanovenou prováděcím právním
předpisem.
(3) Nevykonává-li člen zastupitelstva obce funkci z důvodu pracovní neschopnosti,
karantény, těhotenství nebo péče o dítě do 3 let věku, měsíční odměna mu nenáleží. Člen
zastupitelstva je povinen neprodleně informovat starostu nebo místostarostu o těchto
důvodech a předpokládané době jejich trvání.
§ 74
zrušen

§ 75

(1) Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, pokud vykonává funkci starosty, a
uvolněnému členu zastupitelstva obce náleží odměna při skončení funkčního období,
jestliže jim ke dni voleb do zastupitelstva obce příslušela měsíční odměna a pokud jim
nevznikl opětovný nárok na měsíční odměnu. Pokud byl uvolněný člen zastupitelstva
obce nebo neuvolněný člen zastupitelstva obce vykonávající funkci starosty pravomocně
odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období, pak mu
odměna při skončení funkčního období nenáleží.
(2) Výše odměny při skončení funkčního období uvolněného člena zastupitelstva
obce a neuvolněného člena zastupitelstva obce vykonávajícího funkci starosty se stanoví
jako výše měsíční odměny, k níž se přičte násobek této částky a počtu celých ukončených
po sobě jdoucích let výkonu funkce, nejdéle však pěti ukončených let výkonu funkce.
(3) Uvolněnému členovi zastupitelstva obce a neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce, kteří vykonávali funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční odměna,
a jimž zanikl mandát přede dnem konání voleb do zastupitelstva obce, bude tato
odměna poskytována ještě po dobu 3 měsíců ode dne zániku mandátu.
(4) Uvolněnému členu zastupitelstva obce a neuvolněnému členu zastupitelstva obce,
kteří vykonávali funkci starosty nebo místostarosty, za niž náleží měsíční odměna, a byli
z této funkce odvoláni nebo se jí vzdali, bude tato odměna poskytována ještě po dobu 3
měsíců ode dne vzdání se funkce nebo odvolání z funkce.
(5) Pokud dosavadní starosta vykonává do ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
pravomoc podle § 107 odst. 1, náleží mu měsíční odměna v dosavadní výši.
(6) Členovi zastupitelstva obce, který vykonává pravomoc podle § 107 odst. 2, náleží
měsíční odměna ve stejné výši, která by podle prováděcího právního předpisu náležela
starostovi.
(7) Odměna při skončení funkčního období může být vyplacena v měsíčních
splátkách nebo jednorázově. Vznikl-li členovi zastupitelstva obce uvedenému v odstavci
1 nárok na odměnu při skončení funkčního období v době, kdy je proti němu vedeno
trestní řízení pro úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období, odměna
při skončení funkčního období se nevyplatí. Skončí-li trestní řízení pro uvedený trestný
čin pravomocným odsouzením člena zastupitelstva obce, má se za to, že nárok na
odměnu při skončení funkčního období nevznikl; nedojde-li k takovému odsouzení,
odměna při skončení funkčního období se vyplatí.
25



§ 76

Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z odměny se
řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí a zákoníkem práce.
Pro tyto účely se odměna členů zastupitelstva obce posuzuje jako plat zaměstnanců obce v
pracovním poměru; obec se posuzuje jako zaměstnavatel a členové zastupitelstva obce se
posuzují jako zaměstnanci.

§ 77

(1) Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, kdy byl
zvolen nebo jmenován do funkce, za kterou odměna náleží.
(2) Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který
stanoví zastupitelstvo obce.
(3) V případě souběhu výkonu několika funkcí
a) náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se
poskytuje nejvyšší odměna,
b) lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše
souhrnu odměn za jednotlivé funkce.

§ 78

Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní
náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance v
pracovním poměru. 26)

§ 79

(1) Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou podle tohoto zákona v
délce 5 týdnů za kalendářní rok.
(2) Pokud jeho funkční období netrvalo po dobu celého kalendářního roku, má nárok
na poměrnou část dovolené, která činí za každý i započatý kalendářní měsíc trvání výkonu
jeho funkce jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
(3) Měsíční odměna podle tohoto zákona náleží i po dobu dovolené.
(4) Obec poskytne uvolněnému členu zastupitelstva obce též tu část dovolené, kterou
nevyčerpal před uvolněním k výkonu veřejné funkce. Nevyčerpal-li uvolněný člen
zastupitelstva obce dovolenou před uplynutím doby uvolnění k výkonu veřejné funkce,
poskytne mu ji uvolňující zaměstnavatel.
(5) Jestliže si uvolněný člen zastupitelstva obce nemohl dovolenou nebo její část
vyčerpat v průběhu příslušného kalendářního roku, převádí se mu tento nárok do
26



následujícího kalendářního roku. V takovém případě může uvolněný člen zastupitelstva též
požádat obec o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou dovolenou.

§ 80
zrušen

§ 81

zrušen

§ 82

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,

b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy
výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí
příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou
odpověď musí obdržet do 30 dnů,

c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců
právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s
výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

§ 83

(1) Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce,
popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány
uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho
funkce.
(2) Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na
projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo
škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou
zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost
před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda
existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento
orgán obce.