Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákon o obcích 2

22. 4. 2013
DÍL 2
Pravomoc zastupitelstva obce


§ 84


(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce
(§ 35 odst. 1).
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje obce,
27



b) schvalovat územní plán obce a regulační plán 28) a vyhlašovat jejich závazné části obecně
závaznou vyhláškou,
c) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,


d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich
zřizovací listiny,


f) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské
listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již
založených právnických osobách, 29)

g) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních

společností, v nichž má obec majetkovou účast,
h) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,


i) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce


a o slučování obcí,
l) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní)
a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných


členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy
a odvolávat je z funkce,
m) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,


n) volit starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce,
stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto
zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat
je z funkce,

o) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
p) zřizovat a zrušovat obecní policii,
r) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
s) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
t) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
u) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,


28



v) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů.

(3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.
(4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce
mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.
(5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena
k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.
§ 85
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně
vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů,
převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,

b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000


Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením,
humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury,
vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany
životního prostředí,


d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení,
jehož je obec účastníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,


i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí
dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,


k) zastavení nemovitých věcí,
l) vydání komunálních dluhopisů.
§ 86
zrušen

29



§ 87

K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis
jinak 31a) .

§ 88
zrušen

§ 89

(1) Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopno
se usnášet, Ministerstvo vnitra je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k
soudu.
(2) Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu
s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit místní referendum nebo s rozhodnutím
přijatým v místním referendu, vyzve Ministerstvo vnitra zastupitelstvo obce, aby do 2
měsíců zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo obce v této lhůtě neučiní,
Ministerstvo vnitra je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu
k soudu. 30)
(3) Do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo obce, popřípadě určen správce
obce podle § 98, vykonává rada obce svou pravomoc podle § 102 odst. 2 a 3. Není-li rada
obce zvolena, vykonává starosta pravomoc podle § 107 odst. 1. Není-li zvolen starosta,
vykonává tuto pravomoc jiný člen zastupitelstva obce, kterého tím zastupitelstvo obce pověří.
§ 90

 Poklesne-li počet členů zastupitelstva obce o více než polovinu, popřípadě pod 5 a
zastupitelstvo obce nemůže být doplněno z náhradníků, oznámí obecní úřad neprodleně tuto
skutečnost krajskému úřadu. V takovém případě nemůže zastupitelstvo obce rozhodovat o
záležitostech podle § 84 a 85.

§ 91

(1) Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta
tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb, popřípadě do 15 dnů od právní
moci usnesení soudu o stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci.
31) Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než
je zvolen starosta nebo místostarosta. Ustavující zasedání zastupitelstva obce zvolí starostu,
místostarostu a další členy rady obce.
(2) Jestliže nebude ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svoláno
ve lhůtě uvedené v odstavci 1, učiní tak Ministerstvo vnitra
§ 92

30



(1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.
Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce
svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce,
požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání
zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu
úřadu.
(2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak
místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.
(3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není
přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání
zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle
odstavce 1 nebo 2.
§ 93

(1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného
zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce3b) obecního úřadu alespoň 7
dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v
místě obvyklým.
(2) Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.
(3) Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený
zástupce, senátor, poslanec, nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.
§ 94

(1) Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání
zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory.
(2) O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na
program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.
§ 95

(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta
nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů
zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování
a přijatá usnesení.
(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na
obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne
nejbližší zasedání zastupitelstva obce.
§ 96

31



Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání
zastupitelstva obce.

§ 97

Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a dále
jiným způsobem v místě obvyklým.

§ 98

(1) Ministerstvo vnitra jmenuje správce obce z řad zaměstnanců
státu zařazených
do Ministerstva vnitra,
a) neuskuteční-li se v obci vyhlášené volby pro nedostatek kandidátů na členy zastupitelstva
obce nebo proto, že nebyla ustavena okrsková volební komise, 32)

b) dojde-li k rozpuštění zastupitelstva obce podle § 89,

c) zanikne-li mandát všem členům zastupitelstva obce a na uprázdněné mandáty nenastoupí
náhradníci,

d) není-li zvolen starosta do 6 měsíců od ustavujícího zasedání, popřípadě ode dne, kdy byl
odvolán starosta nebo se funkce vzdal,

e) dojde-li k počátku kalendářního roku ke sloučení obcí nebo k oddělení části obce.

(2) Správce obce zabezpečuje výkon přenesené působnosti, jde-li o obec, kde není
tajemník obecního úřadu, a dále úkoly v oblasti samostatné působnosti podle § 84 odst. 2
písm. c) a § 102 odst. 2 a 3. Správce obce je v čele obecního úřadu. Jde-li o obec, kde byla
zřízena funkce tajemníka obecního úřadu (§ 110), je tajemník podřízen správci obce.
(3) Náklady spojené s výkonem funkce správce obce hradí stát.
(4) Ministerstvo vnitra kontroluje činnost správce obce.
(5) Činnost správce obce končí dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (§ 91)
nebo dnem zvolení starosty. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce podá správce obce
zprávu o výkonu své funkce a o stavu hospodaření a majetku obce.
DÍL 3
Rada obce


§ 99


(1) Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své
činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce
rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
(2) V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li
tento zákon jinak (§ 102 odst. 4).
32



(3) Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady
volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů
rady obce je lichý a činí nejméně 5 a
nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce.
Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.
(4) Je-li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal,
přestává být i členem rady obce.
§ 100

(1) Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady obce pod 5 a na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto
okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce, které může rozhodování o záležitostech podle §
102 odst. 2 a 3 svěřit zcela nebo zčásti starostovi.
(2) Poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů zastupitelstva obce pod 11 a
na uprázdněné mandáty nenastoupí náhradníci, končí činnost rady obce uplynutím třicátého
dne od uprázdnění mandátů v zastupitelstvu obce. Funkce rady obce vykonává v takovém
případě zastupitelstvo obce, které může svěřit plnění některých úkolů rady obce starostovi.
(3) Jestliže v průběhu funkčního období přesáhne počet členů rady obce jednu třetinu
počtu členů zastupitelstva obce, aniž počet jeho členů poklesne pod 11, plní rada obce nadále
své funkce.
§ 101

(1) Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.
Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce
a jiné osoby.
(2) Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích
členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
jejích členů.
(3) Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s
místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce,
schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis ze
schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách člena rady obce
proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen
u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. 
(4) Rada obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce.
§ 102

(1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění
jím přijatých usnesení.
(2) Radě obce je vyhrazeno
33



a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření


v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným
zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle
zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),


c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva obce


nebo komisemi rady obce,


f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení
obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu v


souladu se zvláštním zákonem, 32a)


h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a
odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti


obce,


j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách
obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada


obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,


l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné působnosti
a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada


obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo
zčásti.
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem.


(3) Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné
působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo
obce nevyhradilo. Rada obce nemůže svěřit starostovi ani obecnímu úřadu rozhodování v
záležitostech podle odstavce 2 s výjimkou záležitostí uvedených v odstavci 2 písm. k) a m).
34



(4) V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je
zastupitelstvu obce vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písm. c), d),
f), j) a l).

(5) Je-li rada obce odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová rada
obce, vykonává dosavadní rada obce svou pravomoc až do zvolení nové rady obce.
DÍL 4
Starosta


§ 103


(1) Starosta zastupuje obec navenek.
(2) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad
svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své
funkce odpovídají zastupitelstvu obce.
(3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu tajemníka
obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem32a) a stanoví jeho plat podle zvláštních
předpisů; 33) bez souhlasu ředitele krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka
obecního úřadu neplatné.
(4) Starosta
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok
(§ 42),
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se
zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, 33) pokud není v obci tajemník
obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada
obce,

c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti
v určitých věcech,

d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku,

e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, 34)

f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,

g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,

h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,

i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů
vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.

35



(5) Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce,
podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
(6) Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně zvolen
nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty místostarosta, kterého určilo
zastupitelstvo obce k zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce
místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z funkce odvolán nebo se
funkce vzdal současně se starostou, pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty
některého z členů zastupitelstva obce.
§ 104

(1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více
místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce,
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§
73 odst. 3 a § 79 odst. 1).
(2) Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.
§ 105

Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že je nesprávné. Věc pak
předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva obce (§ 84 odst. 5).

§ 106

(1) V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro výkon přenesené
působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává jejich členy. V případech stanovených
zvláštními zákony vykonává zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro
správní obvod obce s rozšířenou působností.
(2) V čele zvláštního orgánu obce může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní
zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž
výkon byl zvláštní orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti osoby stojící v
čele zvláštního orgánu obce platí obdobně ustanovení zvláštních právních předpisů
upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.
(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy v čele zvláštního orgánu obce
stojí na základě ustanovení zvláštního zákona starosta. 
§ 107

(1) Dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do dne konání
ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce
a) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
b) vykonává pravomoci podle § 102 odst. 2 písm. a), b), e), h), i), l), § 102 odst. 3 a § 103
odst. 4 s výjimkou provádění rozpočtových opatření,

c) přijímá prohlášení o uzavření manželství. 34a)

36



(2) Jestliže zastupitelstvo obce nezvolí na svém ustavujícím zasedání starostu,
vykonává dosavadní starosta, je-li členem zastupitelstva, pravomoc podle odstavce 1. Není-li
dosavadní starosta členem zastupitelstva obce, pověří zastupitelstvo obce výkonem této
pravomoci některého ze svých členů.
(3) Jestliže nově zvolené zastupitelstvo obce nezvolí starostu do 6 měsíců ode dne
ustavujícího zasedání, postupuje se podle § 98.
§ 108

(1) Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech
závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je
uveden název Česká republika.
(2) Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen
zastupitelstva obce nebo tajemník obecního úřadu.
(3) Primátor statutárního města má právo při významných příležitostech a občanských
obřadech používat primátorské insignie.
DÍL 5
Obecní úřad


§ 109


(1) Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta (místostarostové), tajemník obecního
úřadu, je-li tato funkce zřízena, a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele
obecního úřadu je starosta.
(2) Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory a
oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu.
(3) Obecní úřad
a) v oblasti samostatné působnosti
1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce,
2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti;
b) vykonává přenesenou působnost podle § 61 odst. 1 písm. a) s výjimkou věcí, které patří do
působnosti jiného orgánu obce.

§ 110

(1) V obcích s pověřeným obecním úřadem a v obcích s rozšířenou působností se
zřizuje funkce tajemníka obecního úřadu, který je zaměstnancem obce. Ostatní obce mohou
zřídit funkci tajemníka obecního úřadu.
(2) Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v
samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.
37



(3) Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li tajemník
obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly starosta.
(4) Tajemník obecního úřadu
a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě
obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,

c) stanoví podle zvláštních právních předpisů33) platy všem zaměstnancům obce zařazeným
do obecního úřadu,

d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči
zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu,

e) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice
obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.

(5) Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí rady
obce s hlasem poradním.
(6) Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a v
politických hnutích.
§ 111

(1) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v samostatné působnosti obce se v
záhlaví označují uvedením slova "obec" ("město", „městys“) a názvem obce, městyse nebo
města s uvedením orgánu, který písemnost vyhotovil.
(2) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v přenesené působnosti orgánů
obce, s výjimkou nařízení obce, se v záhlaví označují slovy "Obecní úřad" ("Městský úřad",
„Úřad městyse“) s uvedením názvu obce, městyse nebo města.
(3) Vypracovávají-li písemnosti odbory obecního (městského) úřadu nebo úřadu
městyse, uvede se pod záhlavím též název odboru, který písemnost vyhotovil. Stanoví-li
zvláštní zákon jiné označení odboru, uvede se toto označení.
(4) Vypracovávají-li písemnosti zvláštní orgány, uvede se v záhlaví "obec" ("město",
„městys“), název obce (města, městyse) a pod ním název zvláštního orgánu, který písemnost
vyhotovil.
(5) Obce mohou používat razítko obce v případech, kdy zvláštním zákonem není
stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem. 34b)
§ 112
zrušen

§ 113

38



zrušen
§ 114
zrušen
§ 115
zrušen
§ 116

zrušen

HLAVA V
ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE
Výbory
§ 117


(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá
stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 %
občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy
tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle
zvláštního zákona; 36) vždy však příslušníci národnostních menšin musí tvořit nejméně
polovinu všech členů výboru.
(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu
osadního výboru (§ 120).
§ 118

(1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá
výbor zastupitelstvu obce.
(2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru
se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.
(3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina
všech členů výboru.
§ 119

39



 (1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být
starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu.
(2) Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

(4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno,
jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis
podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola
týkala.
(5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu,
popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
§ 120

(1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory
(dále jen „osadní výbor“). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního
výboru určí zastupitelstvo obce.
(2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v
té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce.
(3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru.
§ 121

(1) Osadní výbor je oprávněn
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a
rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí,
pokud se týkají části obce,

c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k
trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.

(2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí
mu být uděleno.
40



§ 122
Komise

(1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá
stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.
(2) Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené
působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c).
(3) Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní
zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené
působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují
ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních
samosprávných celků.
(4) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
(5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené
působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.
HLAVA VI

DOZOR


Díl 1


Dozor nad vydáváním a obsahem obecně
závazných vyhlášek obcí
a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti


§ 123


(1) Odporuje-li obecně
závazná vyhláška obce zákonu, vyzve Ministerstvo vnitra
obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy,
rozhodne Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky.
Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí
Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci
přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve
stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně
závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy,
jehož přílohou je i obecně závazná vyhláška obce, kterou byla zjednána náprava.
(2) V případě zřejmého rozporu obecně závazné vyhlášky obce s lidskými právy a
základními svobodami může Ministerstvo vnitra pozastavit její účinnost bez předchozí
výzvy ke zjednání nápravy. Účinnost obecně závazné vyhlášky obce je pozastavena
dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí
současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li zastupitelstvo
obce nápravu ve stanovené lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení
účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o
zjednání nápravy, jehož přílohou je i obecně závazná vyhláška obce, kterou byla
zjednána náprava.
(3) Nezjedná-li zastupitelstvo obce nápravu ve stanovené lhůtě a není-li proti
rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo
41



vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu Ústavnímu soudu návrh na
zrušení obecně závazné vyhlášky obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podleodstavce 1 a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra takový návrh Ústavnímu soudu
do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o rozkladu, kterým byl rozklad zamítnut.
Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí
Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá
platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.

(4) Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o
návrhu podle odstavce 3, sdělí obec neprodleně tuto skutečnost Ústavnímu soudu a
Ministerstvu vnitra. Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně
závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení sdělení obce o zjednání nápravy,
jehož přílohou je i obecně závazná vyhláška obce, kterou byla zjednána náprava.
§ 124

(1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné
působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně
závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy. Nezjednáli
příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, pozastaví Ministerstvo
vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce
v samostatné působnosti. Výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce
v samostatné působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra
obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke
zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě,
Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo
jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží
sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné
opatření orgánu obce v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.
(2) V případě zřejmého a závažného rozporu usnesení, rozhodnutí nebo jiného
opatření orgánu obce v samostatné působnosti s lidskými právy a základními svobodami
může Ministerstvo vnitra pozastavit výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného
opatření orgánu obce v samostatné působnosti bez předchozí výzvy ke zjednání
nápravy. Výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce
v samostatné působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra
obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke
zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě,
Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo
jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší neprodleně poté, co obdrží
sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné
opatření orgánu obce v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.
(3) Nezjedná-li příslušný orgán obce ve stanovené lhůtě nápravu a není-li proti
rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo
vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na
zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti.
Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá
Ministerstvo vnitra takový návrh příslušnému soudu do 30 dnů ode dne právní moci
rozhodnutí o rozkladu, kterým byl rozklad zamítnut. Jestliže soud tento návrh odmítne,
zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu
usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti
pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.
42



(4) Zjedná-li příslušný orgán obce před rozhodnutím soudu o návrhu podle odstavce
3 nápravu, sdělí obec neprodleně tuto skutečnost soudu a Ministerstvu vnitra.
Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo
jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší do 15 dnů od doručení
sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné
opatření orgánu obce v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.
(5) Ministerstvo vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného
opatření orgánu obce v samostatné působnosti nerozhodne, jestliže již bylo vykonáno;
v takovém případě podá pouze návrh soudu na jeho zrušení.
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí v případě porušení právních předpisů
občanského, obchodního nebo pracovního práva a v případě, kdy jsou dozor nebo
kontrola výkonu samostatné působnosti obcí upraveny zvláštním právním předpisem.37
Díl 2


Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí
a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti


§ 125


(1) Odporuje-li nařízení obce zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve
krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60
dnů od doručení výzvy, rozhodne krajský úřad o pozastavení účinnosti tohoto nařízení
obce. Účinnost nařízení obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí krajského úřadu
obci. Krajský úřad v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání
nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, krajský úřad své
rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší neprodleně poté, co obdrží
sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i nařízení obce, kterým byla zjednána
náprava.
(2) V případě zřejmého rozporu nařízení obce s lidskými právy a základními
svobodami může krajský úřad pozastavit jeho účinnost bez předchozí výzvy kezjednání nápravy. Účinnost nařízení obce je pozastavena dnem doručení rozhodnutí
krajského úřadu obci. Krajský úřad v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou
lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě,
krajský úřad své rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší neprodleně
poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i nařízení obce,
kterým byla zjednána náprava.
(3) Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, podá ředitel
krajského úřadu do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro nápravu Ústavnímu soudu
návrh na zrušení nařízení obce. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne
nebo řízení zastaví, rozhodnutí krajského úřadu o pozastavení účinnosti nařízení obce
pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci.
(4) Zjedná-li příslušný orgán obce před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu
podle odstavce 3 nápravu, sdělí obec neprodleně tuto skutečnost Ústavnímu soudu a
krajskému úřadu. Krajský úřad rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší
do 15 dnů od doručení sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i nařízení
obce, kterým byla zjednána náprava.
§ 126

43



(1) Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v přenesené
působnosti zákonu, jinému právnímu předpisu a v jejich mezích též usnesení vlády,
směrnici ústředního správního úřadu nebo opatření krajského úřadu přijatému při
kontrole výkonu přenesené působnosti, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy.
Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, krajský úřad takové usnesení,
rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce zruší a o rozhodnutí o zrušení usnesení,
rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v přenesené působnosti informuje obecní
úřad.
(2) V případě zřejmého a závažného rozporu usnesení, rozhodnutí nebo jiného
opatření orgánu obce v přenesené působnosti se zákonem může krajský úřad takové
usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce zrušit bez předchozí výzvy ke
zjednání nápravy.
Díl 3

Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření
orgánů městských obvodů a městských částí územněčleněných statutárních měst

§ 127

(1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městského obvodu nebo
městské části v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním
předpisem, pozastaví magistrát jeho výkon. Výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného
opatření je pozastaven dnem doručení rozhodnutí magistrátu městskému obvodu nebo
městské části. Magistrát v rozhodnutí současně stanoví městskému obvodu nebo městské
části lhůtu ke zjednání nápravy, která nesmí být delší než 3 měsíce. Zjedná-li příslušný
orgán městského obvodu nebo městské části nápravu ve stanovené lhůtě, magistrát své
rozhodnutí zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení městského obvodu nebo městské
části územněčleněného statutárního města o zjednání nápravy, jehož přílohou je i
usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městského obvodu nebo městské části v
samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.
(2) Nezjedná-li příslušný orgán městského obvodu nebo městské části v případě
podle odstavce 1 ve stanovené lhůtě nápravu, podá magistrát do 60 dnů od jejího
uplynutí návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městského
obvodu nebo městské části v samostatné působnosti soudu. Jestliže soud tento návrh
odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, pozbývá rozhodnutí magistrátu o pozastavení
výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městského obvodu nebo
městské části v samostatné působnosti platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude
právní moci.
(3) Zjedná-li příslušný orgán městského obvodu nebo městské části před
rozhodnutím soudu nápravu, sdělí městský obvod nebo městská část neprodleně tuto
skutečnost soudu a magistrátu. Magistrát své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení,
rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městského obvodu nebo městské části zruší
neprodleně poté, co obdrží sdělení městského obvodu nebo městské části o zjednání
nápravy, jehož přílohou je i usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městského
obvodu nebo městské části v samostatné působnosti, kterým byla zjednána náprava.
44



(4) Magistrát o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření
orgánu městského obvodu nebo městské části v samostatné působnosti nerozhodne,
jestliže již bylo vykonáno; v takovém případě podá pouze návrh soudu na jeho zrušení.
(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nepoužijí v případě porušení právních předpisů
občanského, obchodního nebo pracovního práva a v případě, kdy jsou dozor nebo
kontrola výkonu samostatné působnosti obcí upraveny zvláštním právním předpisem37).
§ 127a

Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu městského obvodu nebo
městské části v přenesené působnosti v rozporu se zákonem, jiným právním předpisem,
usnesením vlády, směrnicí ústředního správního úřadu nebo s opatřením magistrátu
přijatým při kontrole výkonu přenesené působnosti, magistrát je zruší. Magistrát

o zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu městského obvodu nebo
městské části v přenesené působnosti informuje úřad městského obvodu nebo městské
části.
Díl 4

Společná ustanovení k dozoru

§ 128

(1) Obec vyvěsí neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15
dnů
a) rozhodnutí o pozastavení účinnosti právního předpisu obce,
b) nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje právní předpis obce nebo jeho jednotlivá
ustanovení,
c) rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření

orgánu obce v samostatné působnosti,
d) rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu obce,
e) rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení

účinnosti právního předpisu obce platnosti.

(2) Městský obvod nebo městská část územněčleněného statutárního města vyvěsí
neprodleně na úřední desce úřadu městského obvodu nebo městské části po dobu
nejméně 15 dnů rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné
opatření orgánu městské části nebo městského obvodu v samostatné působnosti.
(3) Obec na požádání zašle neprodleně Ministerstvu vnitra usnesení, rozhodnutí
nebo jiné opatření orgánů obce v samostatné působnosti. Obec na požádání zašle
neprodleně krajskému úřadu usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánů obce
v přenesené působnosti.
(4) Městský obvod nebo městská část územněčleněného statutárního města na
požádání zašle neprodleně
magistrátu usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánů
městského obvodu nebo městské části v samostatné působnosti. Městský obvod nebo
městská část územněčleněného statutárního města na požádání zašle neprodleně
magistrátu usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánů městského obvodu nebo
městské části v přenesené působnosti.
(5) Působnost svěřená krajskému úřadu v § 125 a 126 a působnost svěřená
magistrátu v § 127a je působností přenesenou.
45



(6) Na rozhodování o pozastavení účinnosti nařízení obce a o zrušení usnesení,
rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce, městského obvodu nebo městské části
územněčleněného statutárního města v přenesené působnosti se ustanovení správního
řádu nepoužijí, s výjimkou ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů.
(7) Ustanovení dílů 1 až 3 se nevztahují na rozhodnutí a jiné úkony orgánů obce,
městského obvodu nebo městské části územněčleněného statutárního města učiněné
podle správního řádu nebo podle zákona o správě daní a poplatků.
HLAVA VII

KONTROLA VÝKONU SAMOSTATNÉ A PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI

§ 129

(1) Ministerstvo vnitra kontroluje výkon samostatné působnosti svěřené orgánům
obcí. Krajské úřady v přenesené působnosti kontrolují výkon přenesené působnosti
svěřené orgánům obcí.
(2) Magistráty územněčleněných statutárních měst v přenesené působnosti
kontrolují výkon samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům městských
obvodů a městských částí územněčleněných statutárních měst.
(3) Kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost orgánů veřejné správy
uvedených v odstavci 1 a 2, při které se zjišťuje, zda orgány obcí, městských obvodů
a městských částí územněčleněných statutárních měst dodržují
a) při výkonu samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy,
b) při výkonu přenesené působnosti zákony, jiné právní předpisy a v jejich mezích
též usnesení vlády, směrnice ústředních správních úřadů, jakož i opatření
příslušných orgánů veřejné správy přijatá při kontrole výkonu přenesené
působnosti podle tohoto zákona (§ 129b odst. 3).

(4) Kontrolu výkonu samostatné a přenesené působnosti svěřené orgánům obcí,
městských obvodů a městských částí územněčleněných statutárních měst provádějí
pověření zaměstnanci, kterými se rozumějí
a) zaměstnanec kraje zařazený do krajského úřadu,
b) zaměstnanec územněčleněného statutárního města zařazený do magistrátu
územněčleněného statutárního města,
c) zaměstnanec státu zařazený do Ministerstva vnitra


(dále jen „kontrolující“).

§ 129a

Kontrola výkonu samostatné působnosti

(1) Kontrolující je při provádění kontroly oprávněn
a) požadovat od příslušného orgánu obce, aby ve stanovené lhůtě předložil podklady
a poskytl úplné informace nezbytné k provedení kontroly,
b) zajistit v odůvodněných případech předložené podklady, 

46



c)
vstupovat do objektů a do jiných prostor, pokud vstup souvisí s prováděním
kontroly,

d)
v nezbytném rozsahu odpovídajícím povaze kontroly používat technické a
materiální vybavení obce v případech, kdy je jejich použití nezbytné k zabezpečení
kontroly.

(2) Obec poskytne v souvislosti s prováděním kontroly kontrolujícímu veškerou
součinnost odpovídající možnostem obce a rozsahu kontrolních oprávnění stanovených
tímto zákonem.
(3) Kontrolující je povinen
a)
oznámit starostovi, popřípadě jím pověřenému zástupci, zahájení a ukončení
kontroly a předložit před zahájením kontroly písemné pověření vydané osobou
oprávněnou podle vnitřních předpisů kontrolního orgánu, 

b) provádět kontrolu v rozsahu pověření ke kontrole,
c) zjistit skutečný stav kontrolovaných činností, porovnat je s příslušnými právními
předpisy a kontrolní zjištění prokázat příslušnými podklady,

d) písemně potvrdit převzetí předložených podkladů, zabezpečit řádnou ochranu
zajištěných podkladů a vrátit je neprodleně, pominou-li důvody jejich zajištění,
e) o výsledcích kontroly pořídit písemný protokol o kontrole a uvést v něm náležitosti


stanovené tímto zákonem,
f) seznámit s obsahem protokolu o kontrole starostu, popřípadě jím pověřeného
zástupce,
g) uvést v protokolu o kontrole doporučení možného řešení odstranění zjištěných
nedostatků, požádá-li o to starosta nebo jím pověřený zástupce,
h) předat stejnopis protokolu o kontrole starostovi, popřípadě jím pověřenému
zástupci, k podpisu,
i) poučit starostu, popřípadě jím pověřeného zástupce, o možnosti podat proti
protokolu námitky.

(4) V protokolu o kontrole se zejména uvede
a) označení kontrolního orgánu,
b) označení kontrolovaného orgánu obce,
c) jméno a příjmení kontrolujícího, popřípadě kontrolujících,
d) místo a čas provedení kontroly,
e) předmět kontroly a kontrolované období,
f) všechna kontrolní zjištění, včetně uvedení zjištěného nezákonného postupu,
g) doporučení možného řešení odstranění zjištěných nedostatků, požádá-li o to starosta


nebo jím pověřený zástupce,
h) označení všech podkladů, o které se kontrolní zjištění opírá,
i) podpis kontrolujícího, který kontrolu provedl; v případě, že kontrolu provedlo více

kontrolujících, podpisy všech kontrolujících, kteří se kontroly zúčastnili,
j) datum vyhotovení protokolu a datum převzetí protokolu o kontrole starostou,
popřípadě jím pověřeným zástupcem.

(5) Pokud starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, odmítnou podepsat protokol
o kontrole, kontrolující tuto skutečnost vyznačí v protokolu. 
(6) Proti protokolu o kontrole může starosta, popřípadě jím pověřený zástupce,
podat do 15 dnů ode dne jeho převzetí námitky. O námitkách proti protokolu o
kontrole rozhoduje kontrolující. Nebylo-li námitkám vyhověno, mohou se starosta,
popřípadě jím pověřený zástupce, ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o
47



námitkách odvolat k tomu, kdo kontrolujícího pověřil kontrolou (dále jen „vedoucí“).
Vedoucí o odvolání proti rozhodnutí o námitkách rozhodne do 30 dnů od doručení
odvolání. Jsou-li pro to důvody, vedoucí rozhodnutí o námitkách změní nebo zruší,
jinak odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. Pokud v řízení o odvolání proti
rozhodnutí o námitkách vyplyne potřeba věc došetřit, vedoucí rozhodnutí zruší a zajistí
došetření věci. Proti rozhodnutí vedoucího se nelze dále odvolat. Pokud kontrolující
vyhoví námitkám proti protokolu, nebo pokud vedoucí vyhoví odvolání proti
rozhodnutí o námitkách, je přílohou jejich písemného rozhodnutí dodatek k protokolu,
kterým je opravena část protokolu o kontrole, která byla námitkami úspěšně
napadena.

(7) Při rozhodování podle odstavce 6 se nepostupuje podle správního řádu,
s výjimkou ustanovení o základních zásadách činnosti správních orgánů, doručování a
obsahových a formálních náležitostech rozhodnutí.
(8) Starosta, popřípadě jím pověřený zástupce, na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce seznámí zastupitelstvo obce s výsledky uskutečněné kontroly;
v případě, že byl kontrolou shledán nezákonný postup orgánů obce, předloží mu návrh
opatření k odstranění jeho důsledků a k zamezení jeho opakování, popřípadě jej
seznámí se způsobem, jakým se tak již stalo. Informace o jednání zastupitelstva obce
v této věci včetně návrhu opatření podle věty první, popřípadě sdělení o způsobu
nápravy nezákonného postupu orgánů obce, obec neprodleně vyvěsí na úřední desce
obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů.
(9) Pro kontrolu výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům městských
obvodů nebo městských částí územněčleněných statutárních měst se odstavce 1 až 8
užijí obdobně.
§ 129b

Kontrola výkonu přenesené působnosti

(1) Pro kontrolu výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí se ustanovení
§ 129a užije obdobně, s výjimkou odstavce 8. Práva a povinnosti, které podle § 129a
náležejí starostovi, popřípadě jím pověřenému zástupci, náležejí v případě kontroly
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí tajemníkovi obecního úřadu;
pokud tato funkce není v obci zřízena pak starostovi, popřípadě jím pověřenému
zástupci.
(2) Kontrolující je povinen porovnat stav kontrolovaných činností též s usneseními
vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů a s opatřeními příslušných orgánů
veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti..
§ 129c

(1) Fyzické osobě, která zavinila, že obec nesplnila povinnost podle § 129a odst. 2,
může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Pořádkovou pokutu lze uložit i opakovaně, nebyla-li povinnost splněna ani ve
lhůtě nově stanovené kontrolujícím. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí
přesáhnout částku 200 000 Kč.
(3) Pořádkovou pokutu lze uložit do 1 měsíce ode dne nesplnění povinnosti.
48



(4) Pořádkovou pokutu vybírá a vymáhá kontrolní orgán, který ji uložil. Pořádková
pokuta je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost kontrolního orgánu, který
pokutu uložil.
(5) Při vybírání a vymáhání pořádkové pokuty se postupuje podle zákona o správě
daní a poplatků.
HLAVA VIII
STATUTÁRNÍ MĚSTA
§ 130

 Územněčleněná statutární města upraví své vnitřní poměry ve věcech správy města

statutem, který je vydáván formou obecně závazné vyhlášky obce. Ve statutu stanoví zejména
a) výčet jednotlivých městských obvodů a městských částí a vymezení jejich území,
b) pravomoc orgánů města na úseku samostatné a přenesené působnosti,
c) pravomoc orgánů městských obvodů a městských částí na úseku samostatné a přenesené


působnosti,
d) vzájemnou součinnost mezi orgány města a orgány městských obvodů a městských částí,
e) zdroje peněžních příjmů městských obvodů a městských částí a druhy výdajů v souvislosti


s plněním úkolů v samostatné a přenesené působnosti,
f) způsob projednání návrhů obecně závazných vyhlášek a nařízení města s městskými


obvody a městskými částmi a způsob jejich zveřejňování v městských obvodech a městských
částech,
g) způsob projednání územně plánovací dokumentace města a programu rozvoje města s


městskými obvody a městskými částmi,
h) majetek města, který se svěřuje městským obvodům a městským částem, a rozsah


oprávnění městských obvodů a městských částí při nakládání s tímto majetkem a při výkonu s
tím souvisejících práv,
i) rozsah oprávnění městských obvodů a městských částí zakládat, zřizovat a rušit právnické


osoby a organizační složky,
j) další záležitosti, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.
§ 131
Statutární město může svěřit statutem městskému obvodu nebo městské části na úseku

samostatné působnosti zejména
a) schvalování programu rozvoje městského obvodu nebo městské části,
b) rozhodování o majetkoprávních úkonech uvedených v § 133 odst. 1,


49



c) zřizování trvalých a dočasných fondů městského obvodu a městské části,
d) ukládání pokut podle § 58,
e) výkon funkce zaměstnavatele pro zaměstnance zařazené do úřadu městského obvodu nebo


úřadu městské části nebo organizační složky městského obvodu nebo městské části.


§ 132

(1) Svěřenou věc z vlastnictví statutárního města lze městskému obvodu nebo městské
části odejmout za účelem, pro který lze majetek vyvlastnit podle zvláštního právního předpisu
39a) nebo se souhlasem městského obvodu nebo městské části. 
(2) Svěřenou věc z vlastnictví statutárního města lze městskému obvodu nebo městské
části odejmout též v případě, jestliže městský obvod nebo městská část při nakládání s touto
věcí porušuje právní předpisy a neodstraní tyto nedostatky ve lhůtě stanovené statutárním
městem, která nesmí být kratší než 60 dnů.
(3) O odejmutí věci svěřené městskému obvodu nebo městské části z vlastnictví
statutárního města rozhoduje zastupitelstvo statutárního města [§ 130 písm. h)].
§ 133
Statutární město může svěřit statutem za podmínek v něm stanovených městskému

obvodu a městské části rozhodování zejména o těchto majetkoprávních úkonech:

a) převod a zastavení nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů z

majetku města svěřeného městskému obvodu nebo městské části,

b) převod a zastavení movitých věcí a práv,

c) postoupení pohledávek,

d) vzdání se práva a prominutí pohledávky,

e) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí výpůjčky, o

poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku
a smlouvy o sdružení,
f) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
g) majetková účast na podnikání jiných právnických osob,
h) dohody o splátkách,
i) uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčkách,
j) poskytování věcných a peněžitých darů fyzickým a právnickým osobám,


50



k) poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým
nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb,
požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence
kriminality a ochrany životního prostředí.

§ 134

(1) Městské obvody a městské části jednají za statutární město v záležitostech jim
svěřených zákonem a v mezích zákona statutem.
(2) Městské obvody a městské části nemohou vydávat obecně závazné vyhlášky nebo
nařízení.
§ 135

Usnesení zastupitelstva města a rady města v záležitostech, které nebyly zákonem
nebo statutem svěřeny městskému obvodu nebo městské části, jsou pro orgány městských
obvodů a městských částí závazná.

§ 136

(1) Správce městského obvodu nebo městské části jmenuje a odvolává z funkce
tajemník magistrátu.
(2) Správce města, městského obvodu a městské části plní úkoly správce obce podle §
98.
§ 137

Pravomoc rozpustit zastupitelstvo městského obvodu nebo městské části podle § 89
vykonává zastupitelstvo města.

§ 138
zrušen

§ 139

(1) Orgány statutárních měst vykonávají přenesenou působnost, která je zákonem
svěřena pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.
(2) Orgány městských obvodů a městských částí vykonávají přenesenou působnost,
kterou podle zvláštních zákonů vykonávají orgány obcí. Statutární město může statutem určit
městské obvody a městské části, jejichž orgány budou vykonávat zcela nebo zčásti
přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony pověřeným obecním úřadům, popřípadě
některou přenesenou působnost svěřenou zvláštními zákony obecním úřadům obcí s
rozšířenou působností.
(3) Je-li to účelné, může statutární město statutem se souhlasem městského obvodu
nebo městské části vyhradit v přenesené působnosti orgánů obcí některé činnosti magistrátu
51



města nebo určit, že některé tyto působnosti budou vykonávat orgány jiných městských
obvodů nebo městských částí.

(4) Městské obvody a městské části jsou při výkonu přenesené působnosti správními
obvody; výkon přenesené působnosti jsou povinny zabezpečit. Na výkon přenesené
působnosti obdrží městské obvody a městské části příspěvek z rozpočtu statutárního města.
(5) Rozhodnutí orgánů městských obvodů a městských částí vydaná ve správním
řízení přezkoumává magistrát, pokud není tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu města
nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.
§ 140

(1) Ve statutárním městě plní funkci místostarosty (místostarostů) náměstek
(náměstci) primátora.
(2) Ve statutárním městě se zřizuje funkce tajemníka magistrátu, který je
zaměstnancem města. Tajemníka magistrátu jmenuje a odvolává primátor se souhlasem
ředitele krajského úřadu a stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů. Bez souhlasu ředitele
krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka magistrátu neplatné.
(3) V městských částech a městských obvodech, jejichž orgánům je zcela nebo zčásti
svěřena přenesená působnost, kterou podle zvláštních zákonů vykonávají pověřené obecní
úřady, popřípadě některá přenesená působnost, kterou podle zvláštních zákonů vykonávají
obecní úřady obce s rozšířenou působností, se zřizuje funkce tajemníka úřadu městského
obvodu nebo tajemníka úřadu městské části. Tajemníka úřadu městského obvodu nebo
tajemníka úřadu městské části jmenuje a odvolává starosta se souhlasem tajemníka
magistrátu; bez souhlasu tajemníka magistrátu je jmenování a odvolání tajemníka úřadu
městského obvodu nebo městské části neplatné.
§ 141

(1) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem statutárního města v samostatné
působnosti tohoto města se v záhlaví označují slovy "statutární město" s uvedením názvu
města a orgánu, který písemnost vyhotovil; jde-li o orgán městského obvodu nebo městské
části, uvedou se v záhlaví slova "městský obvod" nebo "městská část" a název města, název
městského obvodu nebo městské části a název orgánu, který písemnost vyhotovil.
(2) Všechny písemnosti vyhotovené orgánem statutárního města v přenesené
působnosti tohoto města, s výjimkou nařízení města, se v záhlaví označují slovy "Magistrát
města" s uvedením názvu města a názvu odboru, který písemnost vyhotovil; jde-li o orgán
městského obvodu nebo městské části, uvedou se v záhlaví slova "Úřad městského obvodu"
nebo "Úřad městské části" a název města, název městského obvodu nebo městské části a
odboru, který písemnost vyhotovil. Stanoví-li zvláštní zákon jiné označení odboru, uvede se
toto označení.
(3) Vypracovává-li písemnosti zvláštní orgán statutárního města, označují se v záhlaví
slovy "statutární město" s uvedením názvu města a názvu zvláštního orgánu, který písemnost
vyhotovil; jde-li o zvláštní orgán městského obvodu nebo městské části, uvede se v záhlaví
též název městského obvodu nebo městské části.
52



(4) Statutární město, městský obvod nebo městská část územněčleněného statutárního
města mohou používat vlastní razítko v případech, kdy zvláštním zákonem není stanoveno
povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem. 34b) Razítko má uprostřed znak
statutárního města nebo městského obvodu nebo městské části a po obvodu razítka je uveden
celý název města, městského obvodu nebo městské části. 
§ 142

(1) Městské obvody a městské části územněčleněného statutárního města mohou mít
svůj znak a vlajku.
(2) Předseda Poslanecké sněmovny může městskému obvodu nebo městské části, které
nemají znak a vlajku, na jejich žádost, po vyjádření statutárního města, udělit znak a vlajku
městského obvodu nebo městské části. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost
městského obvodu nebo městské části změnit jejich znak a vlajku.
§ 143 až 145
zrušeny

§ 146

Nestanoví-li tato hlava zákona výslovně jinak, platí pro statutární města, jejich
městské obvody a městské části ustanovení ostatních hlav zákona.

ČÁST DRUHÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

§ 147

(1) Zákon o správním řízení se vztahuje na rozhodování obce
a) ve věcech podle § 58 až 59,
b) o právech a povinnostech právnických a fyzických osob na úseku přenesené působnosti,
nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

(2) Správní orgán při přezkoumání rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) může
rozhodnutí pouze zrušit nebo zrušit a vrátit k novému projednání.
(3) Obec vybírá a vymáhá pokuty podle zvláštního zákona; 39) výnos pokut uložených
obcí je příjmem obce, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
(4) Rozhodnutí orgánů měst Brno, Ostrava a Plzeň vydaná ve správním řízení,
přezkoumává příslušný krajský úřad. Řízení o přezkoumání rozhodnutí 16) orgánů těchto
měst probíhající před příslušným ústředním správním úřadem a neskončená ke dni účinnosti
tohoto ustanovení se dokončí podle dosavadních předpisů.
§ 148

53



 Skutečnosti nasvědčující vyloučení zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu z
projednávání a rozhodování věci ve správním řízení se oznamují vedoucímu odboru obecního
úřadu; v obcích, kde není zřízen odbor obecního úřadu, se toto oznámení činí starostovi.
Skutečnosti nasvědčující vyloučení vedoucího odboru obecního úřadu se oznamují
tajemníkovi obecního úřadu; v obci, kde nepůsobí tajemník obecního úřadu, se toto oznámení
činí starostovi. U člena komise nebo zvláštního orgánu se oznámení činí starostovi. O
podjatosti rozhoduje orgán, popřípadě zaměstnanec, jemuž se skutečnosti nasvědčující
vyloučení oznamují; ten také v případě, že zaměstnanec nebo člen orgánu bude vyloučen pro
podjatost, učiní potřebná opatření k zajištění dalšího řízení.

§ 149

Orgány obce samy vykonávají správní rozhodnutí jimi vydaná, pokud není podán
návrh na soudní výkon rozhodnutí.

§ 150

Tento zákon se nevztahuje na hlavní město Prahu.

§ 151

(1) Obcemi podle tohoto zákona jsou územní samosprávné celky, které byly obcemi
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Městy pode tohoto zákona jsou obce, které byly městy ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona.
(3) Pokud je v právních předpisech uveden pojem "obecní zastupitelstvo" a "obecní
rada", rozumí se tím "zastupitelstvo obce" a "rada obce".
(4) Svazky obcí podle tohoto zákona jsou dobrovolné svazky obcí, které byly
dobrovolnými svazky obcí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
(5) Svazky obcí podle tohoto zákona jsou i zájmová sdružení právnických osob
založená pouze obcemi podle ustanovení § 20f a násl. občanského zákoníku , která do 31.
prosince 2001 splní podmínky stanovené v § 50 a 51 tohoto zákona.
§ 152

(1) Na zvláštní zákony platné ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se ustanovení § 8
použije od 1. ledna 2003.
(2) Obce, jejichž evidence právních předpisů obce neodpovídá ustanovením tohoto
zákona, uvedou evidenci právních předpisů obce do souladu s tímto zákonem do konce roku
2003.
(3) Očíslování budov provedené podle předpisů platných do počátku účinnosti tohoto
zákona zůstává i nadále v platnosti.
54



(4) Obec přihlásí uchazeče ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti nejpozději do 3
měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud uchazeč již vykonává činnost, kterou může
vykonávat jen po prokázání zvláštní odborné způsobilosti, a dosud ji neprokázal (§ 113 a
násl.). Do této doby se nezapočítávají doby mateřské dovolené, pracovní neschopnosti,
vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby ani doba uvolnění pro výkon veřejné
funkce.
(5) Zvláštní odborná způsobilost ověřená zkouškou podle právních předpisů platných
v době od 24. listopadu 1990 do nabytí účinnosti tohoto zákona 41) se považuje za zvláštní
odbornou způsobilost prokázanou podle tohoto zákona.
(6) Statutární města, jejichž statuty neodpovídají ustanovením tohoto zákona, uvedou
své statuty do souladu s tímto zákonem do konce roku 2001. Do doby nabytí účinnosti nového
statutu platí na úseku samostatné i přenesené působnosti ustanovení dosavadních statutů.
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 153


(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 72 a 73.
(2) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášky k provedení § 33.
§ 154
Zrušují se:


1. Zákon č. 367/1990 Sb. , o obcích (obecní zřízení).
2. Zákon č. 302/1992 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č. 367/1990 Sb. , o obcích
(obecní zřízení), ve znění zákona č. 439/1991 Sb. , zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č.
553/1991 Sb.
§ 155
Tento zákon nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev krajů v roce 2000, s

výjimkou ustanovení § 147 odst. 4, které nabude účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Klaus v. r.
Havel v. r.

v. z. Rychetský v. r.
55



2a) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů


(zákon o finanční kontrole).
3) § 3 odst. 3 vyhlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a
zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky
(katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.


3a) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s
rozšířenou působností.


3b) § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
4) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů.


6) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů


(zákon o evidenci obyvatel).
7) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb.


8) Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.
9) Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
10) § 11 zákona č. 298/1992 Sb.
11) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).
12) §2 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální


zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.


13) § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku).
13a) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
14) Například zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
15) Například občanský zákoník, obchodní zákoník.
15a) § 5 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),


ve znění pozdějších předpisů.
15b) Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí.


56



16) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb.
17) Obchodní zákoník .
18) § 20i a 20j občanského zákoníku .
18a) § 93g písm. h) a § 93h zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění


pozdějších předpisů.
18b) Příloha č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb.
18c) Příloha č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb.
19) § 57 zákona č. 152/1994 Sb.
21) § 124 odst. 2 zákoníku práce .
22) § 124 zákoníku práce .
23) § 17 nařízení vlády č. 108/1994 Sb. , kterým se provádí zákoník práce a některé další


zákony.


23a) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb. , o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů.
23b) § 117 odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
26) Například zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
28) § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),


ve znění pozdějších předpisů.
29) Například § 110 a 163 obchodního zákoníku, § 4 zákona č. 248/1995 Sb. , o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, § 3 zákona č. 227/1997
Sb. , o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech).

30) § 67 písm. b) zákona č. 150/2002 Ss., soudní řád správní

31) § 59 zákona č. 152/1994 Sb.
31a) Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů.
32) § 22 odst. 1 zákona č. 152/1994 Sb.
32a) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně


některých zákonů.


57



33) Zákon č. 143/1992 Sb. Nařízení vlády č. 253/1992 Sb. , o platových poměrech
zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších
předpisů.

34a) § 4 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

34b) Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolůČeské republiky a o změně některých
zákonů.

36) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

36b) § 69a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

37) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků
obcí, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.


39) Zákon č. 337/1992 Sb. , o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

39a) § 108 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

41) Vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících
zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní
odborné způsobilosti), ve znění vyhlášky č. 121/1999 Sb. Výnos Ministerstva vnitra a
životního prostředí ze dne 31. května 1989 č. j. LK-7696/89-529 o zvláštní odborné
způsobilosti pracovníků národních výborů pro výkon některých činností, uveřejněný v částce
3/1989 Věstníku vlády ČSR pro národní výbory a oznámený v částce 17/1989 Sb.

Novela zákona o obcích – sn. tisk 987

Čl. II

Přechodná ustanovení

1.
Řízení o pozastavení účinnosti právního předpisu obce, zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2.
Řízení o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce
v samostatné působnosti, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se
dokončí podle dosavadních právních předpisů.
3.
Kontrola výkonu přenesené působnosti orgánů obcí, zahájená přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
4. Koddělení části obce, které bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
schváleno pravomocným rozhodnutím krajského úřadu a které nebylo do nabytí
účinnosti tohoto zákona provedeno, dochází k 1. červenci 2006.
58



 59